ม.กรุงเทพจัด “วิเคราะห์ภาพอนาคตประชาคมอาเซียน 2015-2020”

UploadImage

มหาวิทยาลัยกรุงเทพตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยงานวิชาการ และสนับสนุนให้ได้เผยแพร่ผลงานดังกล่าว อีกทั้งให้มีการนำเสนอความคิดที่ได้ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
ในหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในปีนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดให้มีการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้จากทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติ ในหัวข้อ “วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020” ซึ่งในเวทีนี้จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปพัฒนาให้งานวิจัยเข้มแข็ง ยั่งยืน และได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่างๆ
   2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากยิ่งขึ้น
   3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ประกอบด้วย
   • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   • วิทยาลัยราชพฤกษ์
   • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
   • มหาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
   • มหาวิทยาลัยรังสิต
   • มหาวิทยาลัยศรีปทุม


กำหนดการประชุมวิชาการ (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555) 

เวลา รายละเอียด
09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 10.00 น. พิธีเปิด และการมอบรางวัลบทความวิจัย
    • กล่าวต้อนรับ โดย ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    • กล่าวรายงาน โดย รศ. ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    • กล่าวถึงเครือข่ายวิจัยประชาชื่น โดย ศ. ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
    • ประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลบทความวิจัย
10.00 - 10.45 น. บรรยายพิเศษ “มองภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015 – 2020”
10.45 - 12.20 น. การเสวนา เรื่อง “มองหลายมุมกับภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015 – 2020” โดย
    1. ผู้แทนจากภาคการศึกษา           2. ผู้แทนจากภาคธุรกิจ
    3. ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการส่งออก   4. นักกลยุทธ์
12.20 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมผลงานโปสเตอร์
13.30 - 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายแยกตามสาขา


กำหนดการส่งผลงาน
วันที่ รายละเอียด
1 ม.ค. 2555
 
เปิดรับบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
 
20 มี.ค. 2555 ปิดรับบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
 
27 เม.ย. 2555 แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ(เพื่อการปรับปรุงแก้ไขบทความให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)
6 พ.ค. 2555 ส่งบทความที่ปรับปรุงแล้วกลับมา
ทาง e-Mail: conference@bu.ac.th
 
10 พ.ค. 2555 แจ้งผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงาน (พร้อมกำหนดการและรายละเอียดการนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์)
10 - 13 พ.ค. 2555 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการนำเสนอผลงาน
25 พ.ค. 2555 วันประชุมวิชาการฯ

การส่งบทความ

    บทความวิจัยและวิชาการที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ความยาวประมาณ 4-10 หน้ากระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยและวิชาการที่ผู้จัดงานฯ กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์) โดยลงทะเบียนและส่งบทความเรื่องเต็มเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ “*.doc”ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://conference.bu.ac.th
รูปแบบการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
   1. บทความวิจัย นำเสนอผลงาน 2 แบบ คือ
       • นำเสนอแบบบรรยาย ใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที
       • การนำเสนอแบบโปสเตอร์
   2. บทความวิชาการ สำหรับเรื่องที่ได้รับคะแนนระดับดีมากจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแบบบรรยายโดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที


ขอบเขตของผลงาน

   1. บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่อไปนี้
       • วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
       • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
       • การศึกษาและการเรียนการสอน
       • การวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน
   2. บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
       • การวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน

ผู้เข้าร่วมประชุม
       • คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

ติดต่อสอบถาม
    ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
     เลขที่ 119 ถ.พระรามสี่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

     Mobile :             08-2335-3525     
     Tel.     :             02-350-3500       ต่อ 1850, 1851
     Fax     : 0-2240-1819, 0-2249-6274, 0-2240-1516
     e-Mail : conference@bu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น