รับตรงจิตวิทยาปี 2555 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

                                                       UploadImage
     คณะศิลปศาสตร์  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้รับการรับรองหลักสูตร จากคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาจิตวิทยาคลินิก  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาจิตวิทยา   มี  3 กลุ่มวิชา  คือ

กลุ่มวิชาจิตวิทยาคลินิก
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา  มีจำนวนหน่วยกิตทั้งสิ้น144 หน่วยกิต

รับสมัครถึง 15 พฤษภาคม 2555
http://www.slc.ac.th/test/
โทร : 0 26755304-12


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น