โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ปี 2555 รอบที่ 2

                          UploadImage

     ใน ปีการศึกษา 2555 มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในโครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุนการศึกษา


     สำหรับนักเรียนที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพาสู่ความเป็นเลิศตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพา
      ในกลยุทธ์ที่ 3 ว่าด้วยการปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาให้มี คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์มีความสามารถทางการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น ของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่าและคุณประโยชน์แก่สังคม และในกลยุทธ์ที่ 4 ว่าด้วยการมุ่งเน้นการปรับระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิต ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพระดับสากล โดยหลักเกณฑ์และการคัดเลือกผู้รับทุนของโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้รับสมัคร 16 มีนาคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2555

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนภายในประเทศ
 2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วันที่สมัครรับทุนดังกรณีต่อไปนี้
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.75 หรือ
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.75 แต่ไม่ต่ำกว่า3.25 และมีหลักฐานการรับรองว่าเคยมีประสบการณ์หรือมีผลงานด้านกิจกรรมทางวิชาการ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ หรือ
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.75 แต่ไม่ต่ำกว่า3.25 และมีคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile) ไม่ต่ำกว่า 90 ของโรงเรียนในชั้นปีเดียวกัน
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย (พิจารณาจากหนังสือรับรอง)
 4. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้
 5. ไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง
 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 7. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนที่มีรูปแบบเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น
รูปแบบของทุน
ทุน การศึกษาที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอดทั้งหลักสูตรตามแผนการศึกษา ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้

 • ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิต
 • ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนิสิต
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
 • ค่าบำรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ค่าบำรุงหอสมุด
 • ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต
 • ค่าบำรุงกีฬา
 • ค่าบำรุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 • ค่าลงทะเบียน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพนิสิต
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน (ระยะเวลา 10 เดือนต่อปี)
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา คนละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
ระยะ เวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปกติ จำนวนไม่เกิน 50 ทุน โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา จำนวนสาขาวิชาละไม่เกิน 10 ทุนได้แก่

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเกษม จาติกวณิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โทร. 0-3810 2222 ต่อ 3330
โทรสาร 0-3874 5806
http://www.eng.buu.ac.th/

หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่
ดร. พัทรพงษ์ อาสนจินดา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทร. 089-938 1788
E-mail: pattarapong@eng.buu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น