Young Professional Retailer ให้ทุนเรียนบริหาร

UploadImage

บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาฟรี ตลอดหลักสูตร ในโครงการ Young Professional Retailer สนใจสมัครเรียนที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับม.6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

กำหนดการรับสมัคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ เวลา รายละเอียด
บัดนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2555 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ รับสมัคร
8 มีนาคม 2555   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
10 มีนาคม 2555 9.00 - 12.00 น. สอบข้อเขียน
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิชาชีพเฉพาะเกี่ยวกับการตลาด
การค้าปลีก
13 มีนาคม 2555   ประกาศผลสอบข้อเขียน
16 มีนาคม 2555 9.00 – 14.00 น. สัมภาษณ์
28 มีนาคม 2555   ประกาศผลการสัมภาษณ์
2 เมษายน 2555   ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

สนใจติดต่อสมัครได้ที่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 4 เวลา 9.00 – 16.30 น.ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (คุณเบ็ญมาต)   โทร. 02-5493241  02-5493249  02-5494818    089-2121397     
ข้อมูลจาก http://thoondd.com/content.php?id=1464

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น