รับตรง นร.ช่างกรมอู่ทหารเรือ 55

UploadImage

         กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี  2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
- เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15-18  ปี การนับอายุให้นับตาม พรบ.รับราชการทหาร
- มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง18-30 และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
- เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
- ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
- มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
- ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
- ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ
สาขาวิชาช่างต่อเรือ
สาขาวิชาช่างการอู่
สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ
การเรียนการสอน

ชั้นปีที่ 1
ภาคต้น ศึกษาพื้นฐานช่างทั่วไป
ภาคปลาย ศึกษาตามสาขาวิชาช่าง 4 สาขาชั้นปีที่ 2 ศึกษาตามสาขาวิชาช่าง 4 สาขาชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติในโรงงาน รับเบี้ยเลี้ยง วันละ 87 บาทสาขาวิชาช่างต่อเรือ มี 4 สาขางาน คือ


รายละเอียดการรับสมัคร
ขายใบสมัคร 16 ม.ค. - 9 มี.ค.2555 เว้นวันหยุดราชการ ที่ ได้ที่ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สมัครทางไปรษณีย์ 16 ม.ค. - 2 มี.ค.2555
สมัครผ่านเว็บไซต์ 13 ก.พ. - 9 มี.ค.2555
สมัครด้วยตนเอง 27 ก.พ. - 9 มี.ค.2555สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 5419 , 0 2475 4069  และ 084 158 7079
ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น