ทุน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เรียนป.ตรี 18 ทุน

                       UploadImage

          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 9 สาขาวิชา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร รับนักศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีทุนการ ศึกษาสำหรับผู้ที่ได้คะแนนดีเด่น และเลือก SIIT เป็นอันดับ 1 รวม 18 ทุน


กำหนดการรับสมัคร ผ่านระบบ Admissions กลาง (CUAS)ปีการศึกษา2555 รับสมัคร ที่www.cuas.or.th  11 – 20 เม.ย.2555 รับสมัครแยกตามสาขาวิชา ดังนี้
1. วิศวกรรมโยธา
2. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
3. วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (รูปแบบที่ 1)
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (รูปแบบที่ 2)
6. การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีการจัดการ (รูปแบบที่ 1)
 7.  การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีการจัดการ (รูปแบบที่ 2)


สอบถามรายละเอียดที่
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตู้ ปณ. 22 ปทฝ. ธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี 12121          
โทรศัพท์ +66 (0) 2986-9110 (สายตรง), +66 (0) 2986-9011~3 ตอ 1401, 1406, 1441, 1520
โทรสาร +66 (0)2986-9106 E-mail: admissions@siit.tu.ac.th  website: http://www.siit.tu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น