ปฏิทินการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปี 55

ปีการศึกษา 2555 ปฏิทินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศวันและเวลาการรับนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
          ระดับก่อนประถมศึกษา
          รับเด็กที่มีอายุ 4 - 5 ปี (นับวันเกิด - 16 พฤษภาคม 2555) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบ ถ้านักเรียนมาสมัครไม่เต็ม ให้โรงเรียนรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ ถ้าสมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก
          รับสมัคร วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2555   ไม่เว้นวันหยุด  ณ โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียน
          จับสลาก วันที่ 11 มีนาคม 2555  ประกาศผลและรายงานตัว ในวันเดียวกัน
          มอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2555

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
          ประกาศชื่อโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  รับเด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 (เกิด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2548) หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุก คน โดยไม่มีการสอบ ถ้านักเรียนมาสมัครไม่เต็ม ให้โรงเรียนรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ ถ้าสมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก
          รับสมัคร วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2555  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียน
          จับสลาก วันที่ 18 มีนาคม 2555  ประกาศผลและรายงานตัว ในวันเดียวกัน
          มอบตัว วันที่ 25 มีนาคม 2555

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          ประกาศผลการจัดสรรโอกาสให้เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีทะเบียนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2555 โดยมีสัดส่วนการรับนักเรียนดังนี้
          โรงเรียนทั่วไป รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 100 % หากไม่เต็มให้รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่ได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีจับสลาก
          โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 50 % โดยใช้วิธีจับสลาก และหรือคัดเลือกจากการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET และรับนักเรียนทั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) ไม่เกิน 50 % โดยวิธีการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
          นักเรียนเลือกสมัครตามทางเลือกดังนี้
          1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ใช้วิธีการจับสลาก และหรือคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET โดยนักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของ โรงเรียน และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีสิทธิ์สมัครได้ทั้งการจับสลาก และหรือคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
          รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555
          สอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
          ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
          จับสลาก วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
          ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
          มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
          2. นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) ใช้วิธีการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือก ร้อยละ 80 โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนจำนวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และใช้คะแนน O-NET  ร้อยละ 20
          รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555
          สอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2555   โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
          ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
          มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
          3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) ใช้วิธีการสอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสามารถไปสมัครได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ทะเบียนบ้าน) และรับรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
          รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555
          สอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
          ประกาศผลและรายงานตัวในวันเดียวกัน
          มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
          4. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี) รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
          รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555
          ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
          มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
          5. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ สพป.หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ สพม.จัดหาที่เรียนให้  นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ซึ่ง สพป. และสพม.จะจัดหาที่เรียนให้ตามความเหมาะสม
          รับสมัคร วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          ประกาศผล วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
          รายงานตัววันที่ 18 พฤษภาคม 2555   ณ โรงเรียน หากนักเรียนรายใดยังไม่มีที่เรียน จะมีการประกาศจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนอีกครั้ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
          1. โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
          1.1 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (นักเรียนต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนนั้น)  รายงานตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
          1.2 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นใช้วิธีการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกร้อยละ 80 และคะแนนO-NET ร้อยละ 20  รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม2555 สอบคัดเลือก วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ประกาศผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 รายงานตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
          1.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม ไม่เว้นวันหยุด  ประกาศผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 รายงานตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
          2. โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          2.1 นักเรียนคัดเลือก ใช้วิธีการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คะแนน O-NET ไม่เกินร้อยละ 20 รับสมัคร วันที่  30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 สอบคัดเลือกวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
          2.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) ใช้วิธีการสอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสามารถไปสมัครได้ทั่วประเทศ(ไม่ใช้ทะเบียน บ้าน) รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555 คัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2555  ประกาศผลและรายงานตัว ในวันเดียวกัน มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
          2.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555

          โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
          1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความ พิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียน รับสมัคร วันที่ 1 - 30 เมษายน 2555 ประกาศผล  วันที่  1 พฤษภาคม 2555 รายงานตัว ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 มอบตัว ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555
          2. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส (กรณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19-43 และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช)  ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ และจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึง ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจำเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน รับสมัคร  วันที่  16 - 25 กุมภาพันธ์ 2555 สอบ วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศผล วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 รายงานตัว ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2555 มอบตัว ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555
          3. โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
          3.1 โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 38 โรงเรียน ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน (โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 แห่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 แห่ง) ใช้วิธีการสอบโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนนักเรียนสามารถสมัครได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ทะเบียนบ้าน)รับสมัคร วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2555 สอบคัดเลือก ป.5 และ ม.1 วันที่ 24 มีนาคม 2555 ม.4 วันที่ 25 มีนาคม 2555 ประกาศผล วันที่ 1 เมษายน 2555 รายงานตัว ภายในวันที่ 7 เมษายน 2555 มอบตัว ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555
          3.2 โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ  เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เปิดห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ English Program หรือ Mini English Program ใช้วิธีการสอบโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน นักเรียนสามารถไปสมัครได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ทะเบียนบ้าน) รับสมัครก่อนประถมศึกษา และ ป.1 วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 ม.1 และ ม.4 วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2555 สอบคัดเลือก ก่อนประถมศึกษา และ ป.1 วันที่ 4 มีนาคม 2555 ม.1 วันที่ 24 มีนาคม 2555 ม.4 วันที่ 25 มีนาคม 2555 รายงานตัว ก่อนประถมศึกษา และ ป.1 ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2555 ม.1 และม.4 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2555 มอบตัว ก่อนประถมศึกษา และ ป.1 ภายวันที่ 25 มีนาคม 2555 ม.1 และ ม.4 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555


          ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกโรงเรียน หรือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.0-2288-5856
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
          
www.obec.go.th 


ขอบคุณเดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น