Master’s Degree Only ม.กรุงเทพ

UploadImage


Master’s Degree Only เราสร้างผู้นำที่สร้างสรรค์  ในทุกสาขาอาชีพ...สโลแกนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่1/2555 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้รับข้อมูลอัพเดทจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยล่าสุด...


                ปีนี้ผู้บริหารแจ้งมาว่ามหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสังคมโลกที่เปลี่ยน แปลงไปทุกนาที

                ในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐาน ผมคงไม่ต้องเน้นย้ำอะไรมากมาย ท่านที่สนใจก็สามารถหาได้จากโลกอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้ว เอาเป็นว่า วันนี้ผมนำข้อมูลล่าสุดมาฝากกัน อ้อ...ทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับ...
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 
Master of Business Administration (MBA)
“เจาะลึก เข้าถึง ตอบรับเทรนด์ธุรกิจของวันนี้…กับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”
•MBA- TP  บริหารธุรกิจบูรณาการ (หลักสูตรภาษาไทย)
•MBA- SMEs สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
•MBA- SMEs สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - เน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น*
•MBA- CV  สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า
•MBA- ICT เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•MBA- CEB เน้นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ
•MBA- Logistic and Supply Chain Management (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
 
 
Master of Communication Arts (M.Com.Arts)
“สร้างสรรค์ สร้างแบรนด์ สร้างอนาคตธุรกิจบันเทิง…กับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”
•M.Com.Arts - TP (หลักสูตรภาษาไทย)
•M.Com.Arts - EM สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต
 
Master of Laws (LL.M.)
“บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อัพเดตกฎหมายโลกธุรกิจ..กับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต”
•LL.M.- IP&IT สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
•LL.M.- IB&ET สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Master of Science (M.S.)
“มุมมองกว้าง บริหารเต็มศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ…กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”
•M.S.- ITMสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
 
Master of Arts (M.A.)
“เต็มร้อยทั้งดีไซน์  เต็มล้านกับบริหารธุรกิจออกแบบ การโรงแรมและการท่องเที่ยว…กับหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”
•M.A.- IDM สาขาวิชาการจัดการออกแบบภายใน
•M.A.- HTM  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  • อยู่ระหว่างขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง (ยกเว้น สาขานิติศาสตร์ต้องมีวุฒิ น.บ.)
2. สำหรับสาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1. และดำเนินธุรกิจของตนเองไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในฐานะทายาทธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
เอกสารการสมัครมีดังนี้
1) สำเนาใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 2 ฉบับ
2) สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. (กรณีที่จบการศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตรต่อเนื่อง)
3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน)
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา(Passport) สำหรับชาวต่างชาติ 1 ฉบับ
5) จดหมายรับรองการท างานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี)
6) หลักฐานการจดทะเบียนจัดตั้งสถานประกอบการค้า (เฉพาะสาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
 
วิธีการคัดเลือก:   สอบสัมภาษณ์  
(หาก ผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนในสาขา ผู้อำนวยการหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท)
 
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร:   ค่าสมัครสอบ 500 บาท
สถานที่ศึกษา:
เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นสาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต อาจเรียนที่วิทยาเขตรังสิตเป็นบางครั้ง)
ระยะเวลาในการศึกษา:    สามารถสำเร็การศึกษาตามหลักสูตรในเวลา 2 ปี
ภาคปกติ: เรียนวันจันทร์-เสาร์ (เช้าและบ่าย) และบางวิชาเรียนในภาคค่ำ
ภาคค่ำ: เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ (เฉพาะบางกรณี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น