รัฐบาลมาเลเซีย ให้ 60ทุน เรียนต่อมัธยมศึกษา

UploadImage

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย มาเลเซียแจ้งว่า มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๖๐ ทุน เพื่อเข้าศึกษาในประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา ๖ ปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
๑. มีสัญชาติไทยและศึกษาอยู่ในประเทศไทย
๒. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓. มีผลการศึกษาดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๔. มีความสามารถในการเขียนภาษาอาหรับและทักษะทางด้านอัลกุรอาน
๕. มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กีฬา สังคม ชมรมต่าง ๆ หรือกิจกรรมด้านบริการสังคม จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
๖. มีทักษะความเป็นผู้นำหัวหน้ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
๗. ครอบครัว/ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
๘. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

หลักฐานการสมัคร
   ๑. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
   ๒. รูปถ่าย ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
   ๓. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

วิธีการสมัคร
๑. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่
  ๑.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
  ๑.๒ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
  ๑.๓ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
๒. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.bic.moe.go.th

วิธีส่งใบสมัคร 
๑. นักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่งใบสมัครได้ที่
   ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๐๗๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๗๑๑๒- ๒ -
๒. นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งใบสมัครที่
    ส านักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
    โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๔๒ โทรสาร ๐๒ ๒๘๘ ๕๙๑๒
๓. นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น โรงเรียนเทศบาล) ส่งใบสมัครที่
    สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
๔. นักเรียนโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งใบสมัครที่
    สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๒๘ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

หมดเขตรับสมัคร   วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ทางเว็บไซด์www.bic.moe.go.th

การคัดเลือก 
๑. กระทรวงศึกษาธิการจะจัดสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภ าษาอังกฤษและภาษาอาหรับ จำนวน  ๑๐๐ ข้อ ในวัน เสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 ๒. ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่ได้คะแนนสูงสุด ๘๐ คน (ชาย ๔๐ คนแรก และหญิง ๔๐ คนแรก) จะต้องเข้า สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๘ หรือ  ๑๙ เมษายน  ๒๕๕ ๕ ณ โรงเรียนหาดใหญ่ รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ        ผู้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ในวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๕ กรุณาส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสป.
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๓๗๐ ต่อ ๑๑๔ หรือ ๑๑๖ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น