คณะเภสัช ม.มหาสารคามรับตรง มีทุนให้

UploadImage

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบรับตรง ทุกปีการศึกษามีทุนสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในชั้นปีที่ 2โดยกำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้
 

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเวชกรรม และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติ
5.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง โรคจิตต่าง ๆ โรคเรื้อนในระยะแสดงอาการ วัณโรคในระยะอันตราย โรคคุดทะราด หรือโรคผิวหนังอันเป็นที่รังเกียจ ซิฟิลิสในระยะที่ 2 (ระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง)และโรคอื่นในระยะรุนแรงที่คณะกรรมการสภา เภสัชกรรม เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงไม่เป็นผู้ตาบอดสี
6.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7.จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกำหนด

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัคร(ดาวน์โหลดได้จาก www.pharmacy.msu.ac.th) ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1ฉบับ
2.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4ซม.จำนวน 1ใบ โดยเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน ติดในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร
3.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1ฉบับ(ถ้ามี)
6.หลักฐานการศึกษา ได้แก่
6.1สำเนาใบรบ.1ปพ.1หรือ รย.2หรือสำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า พร้อมลงนามรับรองสำเนา จำนวน 1ชุด
7.ผลคะแนนสอบ GAT PAT 2
8.ค่าสมัคร 300บาท ใบสมัครดาวน์โหลดได้ฟรี สำหรับโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนโครงการช้างเผือกอีสานสมัครฟรีโดยผ่านเกณฑ์พิจารณา
หลักฐานการสมัครจาก 3-7ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทุนการศึกษา
ผู้สมัครรับการคัดเลือกในคณะเภสัชศาสตร์ที่มีคะแนนสูงสุด 3อันดับแรกจากระบบโควตารับตรงจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนและค่า ธรรมเนียมการศึกษา 50 % เมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2เป็นเวลา 1ปีการศึกษา

สนใจดูเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ที่ www.pharmacy.msu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น