พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ GAT PAT คร้ังที่ 2 ปี2555ขณะันี้น้องๆ สามารถ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  GAT PAT 2/2555 ได้แล้วที่


มีปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 19:00 น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น