ม.ธุรกิจบัณฑิตย์มอบทุนความสามารถพิเศษ


UploadImage
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) มอบสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ในประเภททุนความสามารถพิเศษหลายประเภท  สำหรับ  ระดับปริญญาตรี อาทิ ทุนความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ ทุนศิลปินและสื่อมวลชน ทุนคนเก่งกีฬา และ ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลทุน

1. ทุนความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ ( สอบสัมภาษณ์)

วัตถุประสงค์
      เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ ชนะเลิศการแข่งขันและอื่น ๆ

คุณสมบัติ

      นักเรียนที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส โดยมีเอกสารรับรองผลงานในสาขาวิชานั้นๆ

จำนวนเงินทุน  (ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง)

      ให้ทุนระยะเวลา 2ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ
      ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ต่ำกว่า 2.50หรือ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547ข้อ 13

2. ทุนศิลปินและสื่อมวลชน ( สอบสัมภาษณ์)

วัตถุประสงค์
      เพื่อส่งเสริมศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น

คุณสมบัติ
      นักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช , ปวส และเป็นศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต
      ให้ทุนระยะเวลา 2ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ
      ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ต่ำกว่า 2.00หรือ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547ข้อ 13


3. ทุนนักกีฬาดีเด่น (สอบสัมภาษณ์ + สอบคัดเลือกภาคปฎิบัติ)

วัตถุประสงค์
      เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับเขต ระดับกีฬาแห่งชาติ หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ
      นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช , ปวส มีความสามารถด้านกีฬา เคยเป็นนักกีฬาระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ หรือเทียบเท่า โดยมีใบรับรองผลการแข่งขันประกอบการพิจารณา

จำนวนเงินทุน  (ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง) 3ภาคการศึกษา
      ให้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริงปีละ 3ภาคการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 5ปีการศึกษา โดยที่ยังมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันกีฬาให้มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ
      1.ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ต่ำกว่า 2.00
      2.ไม่ขยันขันแข็งและไม่อุทิศตนให้แก่กีฬามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
      3.ไม่อยู่ในระเบียบวินัยของนักกีฬาที่ดีและทำความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
      4.สำนักกิจการนักศึกษาพิจารณาเห็นสมควรมิให้ได้รับทุนต่อไป
หรือ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547ข้อ 13
หมายเหตุ: ทุนกีฬาปิดรับสมัครไปแล้ว

4. ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ (สอบสัมภาษณ์)

วัตถุประสงค์
      เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถนอกเหนือจากด้านวิชาการ ด้านกีฬาและด้านกิจกรรม

คุณสมบัติ
      นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช , ปวส GPA. 2.00ขึ้นไป มีเอกสารรับรองผลงาน

จำนวนเงินทุน (ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง)
      ให้ทุนระยะเวลา 2ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ
      ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ต่ำกว่า 2.00หรือ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547ข้อ 13

รับสมัคร
1 มีนาคม - 27 เมษายน 2555

สอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายทุนการศึกษา
อาคาร 10 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110-1-4 ถนนประชาชื่น
หลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์             0-2954-7300       ต่อ 264 , 378 , 688 และ 328
fund-dpu@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น