ว.เทคโนโลยีสยามจับมือ ม.สุภานุวงศ์ สปป.ลาว เปิดประตูสู่อาเซียน

UploadImage
          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาเดินเครื่องเปิดประตูสู่อาเซียน จับมือ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (สปป.ลาว) ลงนามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อเปิดสอนสาขาการเงินการธนาคาร และสาขาโลจิสติกส์การขนส่ง
 UploadImage
         
          อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา กล่าวว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีดำริที่จะดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยได้มีการประชุมและหารือร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อปฏิบัติตามบทบันทึกการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 27พฤษภาคม 2554ที่มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ทั้ง 2ฝ่าย เห็นร่วมกันที่จะดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เพื่อเสนอขออนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว ประธานฝ่าย สปป.ลาว คือ รศ.วิไช จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประธานร่วมฝ่ายไทย อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาแผนงาน โครงการ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้ง 2ฝ่าย แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินโครงการ และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปิดสอนในสาขาการเงินการธนาคารและสาขา โลจิสติกส์การขนส่ง โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 5ปี

“ในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นอกเหนือจากการดำเนินการศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเงิน-การธนาคาร และหลักสูตรโลจิสติกส์การขนส่ง ให้สอดคล้องกับบทวิภาคตามโครงร่างของ สปป.ลาว แล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ยังอนุมัติให้ดำเนินการสร้างห้องสำนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครที่มาประจำการ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ในขนาด 9 x 6ตารางเมตรและเห็นชอบในการช่วยเหลือปรับปรุง ก่อสร้าง สำนักงาน ห้องเรียน อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ใน 2สาขาวิชาดังกล่าว นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้อาจารย์ไปฝึกอบรม ทัศนศึกษาใน 2สาขา คือ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร และหลักสูตรโลจิสติกส์การขนส่ง รวมทั้งดำเนินการให้ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโท ใน 2สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ปีละ 3ทุน และสาขาโลจิสติกส์การขนส่ง ปีละ 3ทุน โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2011-2012เป็นต้นไป”

          รศ.วิไช จันทร์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประธานฝ่าย สปป.ลาว กล่าวว่า บทบาทในส่วนของมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ จะร่วมกันศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาหลักสูตรในสาขาการเงิน-การธนาคาร และสาขาโลจิสติกส์การขนส่ง กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และสร้างบทวิภาคตามโครงร่างของ สปป.ลาว รวมทั้งให้ความสะดวกในการติดต่อประสานงานและดำเนินการงานด้านเอกสารตามระบบ และขั้นตอนของ สปป.ลาว นอกจากนี้จะดำเนินการเสนอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขออนุมัติให้อาสาสมัคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำการอยู่ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ จำนวน 3 ท่าน ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อจัดเตรียมโครงการดังกล่าว รวมทั้งการจัดหาสถานที่เพื่อปลูกสร้างอาคาร/สำนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฝ่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการไปบางส่วนแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น