รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม. ขอนแก่น ปี 55

UploadImage 

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555


จำนวนรับเข้าศึกษา 120 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00

วิชาที่สอบข้อเขียน
4 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 31 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 เมษายน 2555
สอบข้อเขียน : 21 เมษายน 2555
ประกาศผลสอบข้อเขียน : 02 พฤษภาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ : 05 พฤษภาคม 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน : 11 พฤษภาคม 2555
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ตู้ ปณ.242 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทร. 0-4320-3588ต่อ 16
เว็บไซต์ http://law.kku.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น