มทร.ธัญบุรีประดิษฐ์เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

UploadImage

ขบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายา เสพติดในเรือนจำที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ ในปัจจุบัน เครื่องมือสำคัญที่คนร้ายนำมาใช้ในการปฏิบัติการคือ โทรศัพท์มือถือ โดยผู้ค้าที่เป็นผู้ต้องขัง จะโทรศัพท์มือมือสั่งการเกี่ยวกับการซื้อขายกับผู้อยู่ข้างนอกในเรือนจำ การแก้ปัญหาและเป็นการตัดขาดระหว่างเครือข่ายการค้าขายยาเสพติดวิธีหนึ่งก็ คือการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ


                จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ นายธัชรินทร์  เมืองสูน และนายวีระวัฒน์ ทองเนตร สองนักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและพัฒนาเพื่อหวัง ว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังกล่าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                 เจ้าของผลงานเปิดเผยว่า นอกจากจะช่วยป้องกันการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือมือค้าขายยาเสพติดในเรือนจำแล้ว การตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือยังสามารถนำไปใช้ได้กับสถานที่ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ เช่น โรงหนัง หรือระหว่างการประชุมและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะอาศัยการกดชนวนระเบิดจาก โทรศัพท์มือถือซึ่งก็พบเห็นอยู่บ่อยครั้งในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้น

                เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ที่คิดค้นขึ้นนี้จะทำการสร้างความถี่ พาห์ ที่มีความถี่ครอบคลุมตลอดทั้งย่านความถี่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM 900 ที่รับ-ส่ง กับสถานีฐาน(Base Station) ทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถแยกข้อมูลระหว่างระบบ GSM 900 กับเครื่องป้องกันสัญญาณโทรศัพท์ได้ ส่งผลให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้

 UploadImage

                นอกจากนั้น นายเชฏฐพร โอพั่ง และนายวิชัย เพชรคงทอง นักศึกษาจากภาควิชาเดียวกัน ได้พัฒนาเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถตัดสัญญาณครอบคลุม พื้นที่ได้เพิ่มขึ้นคือนอกจากจะสามารถตัดสัญญาณในย่าน 900 MHz แล้วยังสามารถตัดสัญญาณ ในย่าน 1800 MHz  ได้อีกด้วย

                นักศึกษาเจ้าของผลงานยังได้เล่าถึงหลักการทำงานที่สำคัญคร่าวๆให้เราฟังอีก ว่า ในการทำงานของเครื่อง จะประกอบด้วยวงจรกำเนิดความถี่ควบคุมด้วยแรงดัน และวงจรกำเนิดสัญญาณ ลาดเอียงชนิดกระแสคงที่ โดยที่วงจร VCO จะกำเนิดสัญญาณที่มีความถี่ตั้งแต่ 925-960 MHz และ 1785-1900MHz และ 1785-1900MHzเพราะเป็นความถี่ที่ติดต่อระหว่างสถานีกับตัวโทรศัพท์เคลื่อน ที่แล้วมา Mixer กับสัญญาณรบกวนแล้วส่งเข้าสู่ภาคขยายสัญญาณแล้วส่งสัญญาณออกสู่สายอากาศเป็น ลำดับต่อไป

                อย่างไรก็ตาม อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อำภา อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มนี้ยังบอกเราอีกด้วยว่า นักศึกษายังจะมุ่งหน้าพัฒนา เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถตัดสัญญาณได้ครอบคลุม พื้นที่ที่กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชน สังคมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น