รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์

UploadImage

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในคณะ อุตสาหกรรมเกษตรโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้น ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. มีผลการสอบ GAT PAT ในวิชา  GAT รหัสวิชา 85 ,PAT1 รหัสวิชา 71, PAT 2 รหัสวิชา 72 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
 
เกณฑ์คัดเลือก GAT 20% PAT1  30%  PAT2 50%

สาขาที่เปิดรับ สาขาวิชาละ 60 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2562-5000
โทรสาร. 0-2562-5001
http://agro.ku.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น