ม.เกษมบัณฑิตจัดบรรยาย”แนวคิด โอกาสฯของอุดมศึกษาไทยในAEC”

UploadImage

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิด โอกาส และความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเข้าใจการอุดมศึกษาไทยกับบริบทการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นวิทยากร อังคารที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

ตามที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของ สถาบันอุดมศึกษาไทย และกำหนดแนวยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปี    พ.ศ.2558 นั้น

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักในความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงร่วมกันจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิด โอกาส และความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”เพื่อ ให้เกิดการบูรณาการและเข้าใจการอุดมศึกษาไทยกับบริบทการรวมตัวเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป

UploadImage

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 13.00–16.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

                สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองประชาสัมพันธ์ คุณณัชชา วงษ์บุญศรี โทรศัพท์ 08-3608-9198 คุณดิฐธิดา มาเนตร โทรศัพท์ 08-1801-4873

กำหนดการ

13.00 น.                ลงทะเบียน

13.30 น.                การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวคิด โอกาส และความท้าทายของอุดมศึกษาไทย
                             ใน การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน

15.00 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

15.10 น.                การบรรยายพิเศษเรื่อง “Roadmap of Thai Higher Education in Asian
                                Economic Community”
                               โดย รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

16.00 น.                ปิดงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น