รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร ม.ธรรมศาสตร์

UploadImage
          กำหนดการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 –30 มี.ค. 2555
 


กำหนดการ

- รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 –30 มี.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ www.siit.tu.ac.thวันที่ 11 เม.ย. 2555
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ 18 เม.ย. 2555
08:30 - 09:30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
09:30 - 10:30 น. สอบวิชาฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ
10:30 - 12:00 น. วัดความรู้ภาษาอังกฤษ
13:00 - 13:30 น. ฟังบรรยายแนะนำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
13:45 - 17:00 น. สัมภาษณ์
*สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 เม.ย. 2555
- รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาชำระค่าบำรุงการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2555(ค่าบำรุงการศึกษา 27,005 บาท ไม่สามารถคืนได้) วันที่30 เม.ย. –11 พ.ค. 2555

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับล่าสุด หรือฉบับจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ชุด
4. ใบเทียบความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสำนักทดสอบทางการศึกษา (กรณีจบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ชุด

สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตู้ ปณ. 22 ปทฝ. ธรรมศาสตร์รังสิต ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ +66 (0) 2986-9110 (สายตรง), +66 (0) 2986-9011-3 ต่อ 1401, 1441, 1520
โทรสาร +66 (0) 2986-9106
http://reg.siit.tu.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น