ทุน โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง

UploadImage

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ "โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง"

          โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเกิดเป็นต้นแบบ "ตำบลวิถีพอเพียง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในปี 2554

          จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ปตท. และภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกันศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน ก่อเกิดเป็น 8 เป้าหมายองค์ความรู้ ได้แก่ 1.วิเคราะห์ชุมชน 2. ทักษะชุมชน 3. ทรัพยากรชุมชน 4. พลังงานชุมชน 5. พัฒนาจิตใจ 6. โรงเรียน ครู เยาวชน 7. สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ และ 8. กองทุนชุมชน ซึ่งใน ปี 2550 – 2554 ได้นำ 8 เป้าหมายองค์ความรู้ดังกล่าว ไปเป็นแนวทางในการสร้างตำบลวิถีพอเพียงให้ชุมชนและสังคม  ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ อาทิ ตำบลต้นแบบวิถีพอเพียง ครัวเรือนพอเพียงอาสา  เป็นต้น

          เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านงานพัฒนาชุมชนเชิงประเด็น จาก 8 เป้าหมายองค์ความรู้ ให้มีความชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นในปี 2555 ปตท. จึงได้กำหนดแผนงานการส่งเสริมวิชาการ และฝึกอบรม โดยสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก ภายในพื้นที่โครงการ 87 ตำบล

หลักเกณฑ์การพิจารณา
          ปตท. ภายใต้ โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง มีความประสงค์ที่จะให้ "ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์" ระดับปริญญาโท ทุนละ 20,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 40,000 บาท โดยมี หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
          1. ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์
          2. ข้อเสนอโครงการที่สมัครเพื่อขอรับทุน ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีกำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญารับทุน) ทั้งนี้รวมถึงวิทยานิพนธ์ที่ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
          3. ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ ที่สมัครเพื่อขอรับทุนต้องสนับสนุนการทำงานของ 8 องค์ความรู้ สู่ความพอเพียง ของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง อันได้แก่ 1.วิเคราะห์ชุมชน 2. ทักษะชุมชน 3. ทรัพยากรชุมชน 4. พลังงานชุมชน 5. พัฒนาจิตใจ 6. โรงเรียน ครู เยาวชน 7. สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ และ 8. กองทุนชุมชน  และมีพื้นที่วิจัยภายในพื้นที่ 87 ตำบล ที่เข้าร่วมโครงการรักษ์ป่าฯ (เอกสารแนบ – รายละเอียด 8 เป้าหมายโครงการ และพื้นที่ดำเนินงาน)

วิธีการสมัคร
          กรอกข้อมูลใน 1. แบบฟอร์มเครื่องมือการขอรับการสนับสนุน ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบ 1 - แบฟอร์มเครื่องมือการขอรับการสนับสนุน ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์)  พร้อมทั้ง แนบเอกสาร  2. ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ ที่พร้อมสำหรับการดำเนินงานวิจัย (ในวันเซ็นสัญญารับทุน ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติแล้ว) และ 3. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปิดผนึกเรียบร้อย  (เอกสารแนบ 2  – ตัวอย่างจดหมายรับรอง) อย่างละ 1 ชุด

ส่งเอกสารมาที่
          โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง อาคาร 1  ชั้น 5
          บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   10900
          (วงเล็บขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์) ภายในวันที่ 30  เมษายน  2555 สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
หน่วยแผนและบริหาร โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โทร. 0 2537 3350, 0 2537 3352
หรือ ศึกษาข้อมูลการดำเนินงานโครงการเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ และเอกสารแนบได้ที่ http://www.84tambonsforking.com/   http://www.84tambonsforking.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น