ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 25 (CCC7)

UploadImage

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว (CCC7) เป็น ค่ายที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิด จิตใจและอารมณ์ของเยาวชน โดยเน้นการพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ การแสวงหาความรู้ การสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่มการแสดงออก การใช้เหตุและผล การทำงานเป็นทีมและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. เยาวชนชาย - หญิง อายุระหว่าง 10 - 15 ปี
2. ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3
3. ช่วยเหลือตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
4. ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรม
5. สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย และมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีอาการของโรคที่ติดต่อผู้อื่นได้ เช่น อีสุกอีใส, ตาแดง เป็นต้น

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 มีนาคม 2555 ที่   สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


สนใจสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0-2562-0951-4 ต่อ 2535, 2901, โทรสาร 0-2562-0950
http://www.ku.ac.th/crystalbrain25/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น