ป.ตรีควบโทวิศวะไฟฟ้าอุตสาหการ มธ.สุดฮิต

UploadImage

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการมาเพื่อสร้างบุคลากรในด้าน วิศวกรรม ที่มีองค์ความรู้ทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการควบคู่ไปด้วยกัน เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบไฟฟ้าระ บอิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการและระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมและมีความเข้าใจถึงระบบการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
 
ในระดับปริญญาโทจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีทักษะในการทำวิจัย สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งเน้นและส่งเสริม ให้นักศึกษามีความใฝ่รู้และหมั่นศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยตนเองมีความยึดมั่นในจริยธรรมอันดีงาม มีจรรยาบรรณของวิศวกร  มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในด้านวิชาการและจิตสำนึกที่ดีต่อ ตนเองและสังคมส่วนรวมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
UploadImage

การเรียนหลักสูตรตรีควบโท

ปริญญาตรี 4 ปี เรียน 150 หน่วยกิต  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป    30  หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์17 หน่วยกิต  วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  9  หน่วยกิต

วิชาบังคับสาขา     79 หน่วยกิต  วิชาเลือกเฉพาะ (ระบบไฟฟ้าใน  อุตสาหกรรม/  ระบบควบคุมอัตโนมัติ/ การจัดการอุตสาหกรรม) 9 หน่วยกิต และ วิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต

  ปริญญาโท 1.5 ปี คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท คือต้องเป็น ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
UploadImage

ค่าใช้จ่าย
- ระดับปริญญาตรี หน่วยกิตละ 1,500 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยประมาณ 400,000 บาท

- ระดับปริญญาโท หน่วยกิตละ 3,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 1.5 ปี โดยประมาณ 180,000 บาท

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 แบบที่ 1 ยื่นคะแนนมาตรฐานเพื่อสอบสัมภาษณ์
หมวดวิชาคณิตศาสตร์  PAT 1 ไม่น้อยกว่า 40%
หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 ไม่น้อยกว่า 40%

แบบที่ 2  สอบข้อเขียน
หมวดวิชาคณิตศาสตร์
หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัคร
เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันนี้– 29 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ    5 มีนาคม 2555
สอบข้อเขียน 10  มีนาคม 2555
       - วิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ (09:00-10:00 น.)
       - วิชาคณิตศาสตร์ (10:30-11:30 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  14 มีนาคม 2555
สอบสัมภาษณ์      16 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    19 มีนาคม 2555

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษาจำนวน 16,000 บาท (ค่าธรรมเนียมพิเศษ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ)
- รับจำนวน 60 คน
-ทางโครงการ iPEN-iee จะ ไม่ตัดสิทธิ์  ผู้ผ่านการคัดเลือกในการยื่นแอดมิสชั่นกลาง
UploadImage

วิธีการรับสมัคร
- กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.ipen.engr.tu.ac.th
- ชำระค่าสมัครสอบจ านวน 500 บาท
- ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่โครงการ iPEN-iee

ข้อมูลข่าวสารออนไลน์
http://www.ipen.engr.tu.ac.th

ส านักงานโครงการ iPEN-iee
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3279, 3071, 3037  หรือ 083 268 3217
โทรสาร 02-564-3021
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น