120 ทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขยายรับถึง16 มี.ค.นี้

                       UploadImage

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายสนับสนุนช่วย เหลือนิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา (สถาบันทั่วประเทศ) พร้อมทั้งให้ได้รับการฝึกงาน  จํานวน 120ทุน  ทุนละ 15,000บาท สําหรับทุนใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555จํานวน 60ทุน และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2554จํานวน 60ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1.   เป็นนิสิต นักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ 2และจะขึ้นชั้นปีที่ 3ในปีการศึกษา 2555
1.  มีความประพฤติดี  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75  ขึ้นไป
2.  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์   ไม่เป็นผู้ซึ่งมีสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.  ไม่เป็นผู้ที่กําลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
4.  สามารถเข้ารับการฝึกงานตามที่คณะกรรมการกําหนด

สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา 
 1.   เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเทคโนโลยี   จํานวน  25  ทุน (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  เทคโนโลยีชีวภาพ)
       2.  วิศวกรรมศาสตร์     จํานวน  13  ทุน (สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
       3.  คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ       จํานวน   7    ทุน

เงื่อนไขและข้อผูกพันสําหรับผู้รับทุน
1.  การจ่ายเงินทุนการศึกษา จํานวน 15,000บาท แบ่งจ่ายเป็น 2งวด
2.  คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์  จะไปเยี่ยมเยียนและติดตามผลการศึกษา
3.  ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ทราบตามแบบที่กําหนด
4.  ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องฝึกงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามเวลาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์กําหนด
5.  ขณะที่รับทุนนี้ จะไม่ได้รับทุนอื่น ๆ ยกเว้น ทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
1.  คณะอนุกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็นผู้ทําการสัมภาษณ์
2.  คณะอนุกรรมการเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่ออนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
3.  สํานักทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาภายในเดือน กรกฎาคม  2555และจะแจ้งกําหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป

การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
1.  ขอรับใบสมัครจากงานทุนการศึกษา และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง และเขียนข้อความ บรรยายความสนใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของตน เช่น เหตุจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาที่ตนเรียน และงานที่จะทําเมื่อสําเร็จการศึกษา
2.  แนบรูปถ่ายขนาด 4×6ซม. หน้าตรง จํานวน 1รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1ปี
3.  สําเนาผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2554
4.  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนามในหนังสือรับรอง
5.  ให้ผู้ปกครองของผู้สมัครรับทุนกรอกข้อความในใบรับรอง
6.  ยื่นใบสมัครที่งานทุนการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยต้นสังกัดภายในวันที่  16มีนาคม 2555
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น