รับตรง สาขาบริหารธุรกิจ และบริหารธุรกิจการบิน มฟล.

UploadImage

        ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555

หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ
 

ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ
1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน)
Aviation Services
50
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจการบิน)Aviation Business 50
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)Aviation Operations    40

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
3 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5 เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ต้องเป็นผู้มีร่างกายไมผิดปกติหรือพิการไม่เป็นโรคผิวหนัง สายตาไม่ผิดปกติ ไม่บอดสี การได้ยินเสียงของหูปกติระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่ผิดปกติ ระบบจิตประสาทดี
6 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
7 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.00
8 เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป รวมกัน 2 ตอนไม่น้อยกว่า 90คะแนน
การสมัคร

          สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น.ผ่านเว็บไซต์http://www.admission.mfu.ac.th/   ค่าธรรมเนียมการสมัครให้เป็นจำนวนเงิน 300บาท
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
http://www.mfu.ac.th/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น