345 ทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ให้เรียนป.โท-เอก

UploadImage

รัฐบาลเกาหลีใต้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญา โทและปริญญาเอกแก่นักศึกษาต่างชาติทั้งจากประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา รวมทั้งไทย จำนวน 345ทุน ประจำปีการศึกษา 2012-2013เพื่อเปิดโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและกระชับมิตรภาพ ระหว่างประเทศ

          ระยะเวลาให้ทุน

          ปริญญาโท 2ปี (ไม่รวมหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ระยะเวลา 1ปี)

          ปริญญาเอก 3ปี (ไม่รวมหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ระยะเวลา 1ปี)

          สิทธิประโยชน์
          - ทุนการศึกษาประกอบด้วยค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเมื่อเรียน สำเร็จการศึกษา แต่จะงดเว้นค่าโดยสารขาเข้าในกรณีที่ผู้รับทุนอาศัยในประเทศเกาหลีเพื่อ ศึกษาหรือทำงานอยู่แล้ว
          - ค่าใช้จ่ายรายเดือน 900,000วอน
          - ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยสาขามานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ 210,000วอน/ภาคเรียน หรือสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เครื่องกล 240,000วอน/ภาคเรียน
          - ค่าตั้งถิ่นฐานเมื่อแรกเข้า 200,000วอน
          - ค่าเรียนภาษาเกาหลี เป็นเวลา 1ปี
          - ค่าเทอมและค่าสอบทั้งหมด
          - ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 500,000-800,000วอน
          - ค่าประกันสุขภาพ 20,000วอน/เดือน
          - เงินทุนพิเศษสำหรับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญภาษาเกาหลี (TOPIK Level 5 - 6) 100,000วอน/เดือน

          คุณสมบัติผู้สมัคร
          - เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 40ปี
          - มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
          - ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท ต้องสำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ต้องสำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 1กันยายน 2555
          - มีผลการเรียนอย่างต่ำ 2.64จากเกรด 4.0หรือมีคะเนน 80%จากสถาบันการศึกษาล่าสุด

          หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้แล้วจะถูกตัด สิทธิ์จากการขอทุน แต่ผู้รับทุนที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศ เกาหลีใต้ภายในวันที่ 31สิงหาคม 2555และมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาเกาหลี (Test of Proficiency in Korean - TOPIK) Level 4  ขึ้นไป สามารถยื่นขอทุนผ่านสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย
          - มีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากสมัครเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือเทคโนโลยี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (มีแบบฟอร์มให้ในเว็บไซต์ www.gks.go.kr ) รูปถ่าย สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบแสดงผลการเรียน เรียงความแนะนำตนเอง 1ฉบับ (มีแบบฟอร์มให้) แผนการศึกษา สำเนาเอกสารแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี ผลงานที่ได้ตีพิมพ์หรือรางวัลที่ได้รับ
          หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครต้องเป็นภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเอกสารต้นฉบับมิใช่ภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษ ให้แปลเป็นภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงศุลด้วย หากมีเอกสารที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์จะถูกปฏิเสธการพิจารณาจาก NIIED (National Institute For International Education)

          ช่วงเวลาการรับสมัคร
          ภายในวันที่ 31มีนาคม 2555
          ผู้สนใจสามารถสมัครขอทุนได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย เลขที่      23ถนนเทียนร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320โทรศัพท์ 0-2247-7537-41โทรสาร             0-2247-7535     (ข้อมูลจากการศึกษาวันนี้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น