โครงการทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน

 UploadImage

วันก่อนผมมีโอกาสได้ไปคุยกับผู้ปกครองและน้อง ๆ นักเรียนม.ปลายที่จ.จันทบุรี รื่องที่คุยกันมี 2 ประเด็นที่สำคัญคือ เรื่องของประชาคมอาเซียน และเรื่องของทุนการศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ


                ประเด็นของประชาคมอาเซียน ผม เน้นย้ำเรื่องของการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่ไปกับทักษะด้านการสื่อสาร ในเรื่องของการรู้เขารู้เรานั้น สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ เพราะคนเราถ้าจะอยู่ร่วมกันอย่าสงบ มีสันติสุข ก็ต้องรู้จักลักษณะนิสัยใจคอ รู้จักธรรมเนียมประเพณีว่าสิ่งไหนควรและไม่ควร เช่น ถ้าไปติดต่อค้าขายกับชาวสิงคโปร์แล้วไปทะเล่อทะล่าชวนให้เขาคอรัปชั่น หรือยื่นเงินใต้โต๊ะแบบคิดเอาเองว่าน่าจะเหมือนคนไทยแล้วละก็อาจจะมีคดีร้าย แรงติดตัวไปชั่วชีวิตก็เป็นได้

                ฉะนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของสังคม วัฒนธรรม ของเพื่อนบ้าน ชาวไทยเราห้ามองข้ามเป็นอันขาดครับ เพราะต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นลาว ฟิลิปปินส์ อินโดฯ เขมรหรือแม้กระทั่งพม่า ที่กำลังจะเปิดประเทศอย่างเต็มที่ ล้วนมีความสำคัญและมีจะช่องทางให้เราเดินเข้าไปทำธุรกิจอีกมากมาย คนที่คิดจะทำมาค้าขายกับชาติเหล่านี้จึงจำเป็นต้องศึกษาเขาให้ถ่องแท้ ไม่ใช่ให้เขามาศึกษาเราฝ่ายเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับ

                วันนี้ผมจึงหยิบเอาเรื่องของ “เรียนแลกเปลี่ยนอาเซียน”อัน เป็นโอกาสดี ๆ ของนักศึกษาไทยเราทั่วประเทศโดยงานนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ริ เริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน พัฒนานักศึกษาไทยให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาค และส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งใช้การศึกษานำไปสู่การกระชับสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน

กิจกรรมของโครงการก็มีดังนี้ครับ

กิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนคือการจัดสรรทุนให้นัก ศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นระยะเวลา 1ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 4เดือน และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทย

การเข้าร่วมโครงการ

ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อและจัดลำดับนักศึกษาไม่เกิน 5คน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาลง นามโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 30มีนาคม 2555

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555
3. แบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer Form of Thai-ASEAN Student Exchange Program)

โครงการนี้ หวังว่าน้อง ๆ นักศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาน่าจะให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ นะครับ เพราะอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ ยิ่งรู้เขามากเท่าไหร่ เราก็จะได้ช่องทางและโอกาสดี ๆ เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น