รับตรง สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง

UploadImage

          ด้วยปีการศึกษา 2555 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ รุ่นที่ 11 คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ศึกษาในเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้

1.    หลักสูตร 4 ปี 169 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 620,660 บาท
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2.    หลักสูตร 6 ปี 238 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 763,460 บาท
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.    ค่าคู่มือใบสมัคร 200 บาท  (Download ใบสั่งซื้อคู่มือใบสมัครทางไปรษณีย์) และค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท

4.    วิธีการสมัคร
-       สมัครทางไปรษณีย์ (Download คำชี้แจงการสมัครทางไปรษณีย์)
-       สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย
ชั้น 2 ห้อง 0212 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่ 3-9 มี.ค.55)

5.    หลักฐานการสมัคร
-       คู่มือใบสมัคร
-       รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
-       รูปถ่ายติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
-       ใบรับรองแพทย์
-       สำเนาวุฒิบัตร สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 2 ฉบับ
-       สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
-       ซองจดหมาย ขนาด 11 x 23 ซ.ม. ติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเองจำนวน 1 ซอง (เฉพาะกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์)

6.    ปฏิทินการรับสมัคร
รอบที่ 1
จ. 6 ก.พ. 55 - ศ. 16 มี.ค. 55 สมัครทางไปรษณีย์

จ. 6 ก.พ. 55 -พฤ. 29 มี.ค. 55 สมัครด้วยตนเอง
ศ. 30 มี.ค. 55  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ส. 31 มี.ค. 55 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 - 16.30 น.
จ. 2 เม.ย.55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
จ. 9 เม.ย. 55 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน

รอบที่ 2
จ. 2 เม.ย. 55 - ศ. 18 พ.ค. 55 สมัครทางไปรษณีย์

จ. 2 เม.ย. 55 - พฤ. 31 พ.ค. 55 สมัครด้วยตนเอง
ศ. 1 มิ.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ส. 2 มิ.ย. 55 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 - 16.30 น.
อ.5 มิ.ย.55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
พ. 6 มิ.ย. 55 - ศ. 8 มิ.ย. 55 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน

7.    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น.

8.    บรรยายในชั้นเรียน วันที่ 11 มิ.ย. 55 -  5 ต.ค. 55

9.    วันเวลาเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

10.    สถานที่เรียน สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหงติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ห้อง 0212 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์และโทรสาร. 0-2310-8906-7
Website : http://www.ihs.ru.ac.th
E-mail : ihs@ru.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น