รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล

UploadImage

            โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย พยาบาล หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 32 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 เม.ย. – 4 พ.ค. 55 โดยมีกำหนดการและระเบียบการดังนี้


กำหนดการรับสมัคร

- Download ใบสมัครหรือขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่สำนักงานโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ชั้น 2
อาคารคุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต วันที่ 13 ก.พ. – 12 เม.ย. 55

- การสมัครสอบวันที่ 17 เม.ย. – 4 พ.ค. 55

- สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมการพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 ปี ค่าสมัคร 300 บาท** (เว้นวันหยุดราชการ)

- สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและค่าสมัคร 350 บาท เป็นตั๋วแลกเงิน
สั่งจ่าย (ปณ.สนามเป้า) ในนามของ
นางเกศรา ปิ่นแก้ว เลขที่ 420/6ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
**(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 55
 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 ปี หรือ ทางwww.tm.mahidol.ac.th

- สอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 55

- ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 55
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6  ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 66 (0) 2354-9100-4, 66 (0) 2306-9100-9
แฟกต์: 66 (0) 2 354 9139
http://www.tm.mahidol.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น