Tollway มอบทุนม.ปลายเรียนต่อป.ตรี

                                       UploadImage
  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษา   Tollway    Smart    Way  ขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  แต่ยากจนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตามหลัก เกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
-  สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
-  อายุไม่เกิน 21ปีบริบูรณ์
-  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และสามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้ตามที่บริษัทกำหนด
-  เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนซึ่งมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000บาท ต่อปี หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
-  เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

การคัดเลือกผู้รับทุน
ก)  คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริษัท จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอทุนการศึกษาและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติ โดยประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้
-  คะแนนที่ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาถึงความสามารถ ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในการศึกษา
-  ระดับของการด้อยโอกาส เช่น ผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์จากสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ ผู้ที่ขาดบุพการีจะได้รับการพิจารณาก่อน
-  ผลงานของการช่วยเหลือสังคมที่ผ่านมา
-  รางวัลและหนังสือชมเชยที่เคยได้รับ เป็นต้น

การสมัครเพื่อขอรับทุน
-  ขอใบสมัครขอรับทุนได้ที่กองกิจการนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่กำหนด หรือที่บริษัท ตามที่อยู่ดังนี้;
  คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 
  40/40ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  โทร. 02-792-6500
-  ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตนเอง พร้อมแนบใบแสดงผลการสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยตามที่บริษัทกำหนด  ผู้สมัครต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาและรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตต้นสังกัดลงนาม ในหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยตามแบบที่กำหนด
-  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยของตนหรือที่ทำการบริษัทด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา (ในระยะแรก)
-  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-   มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา
-  แพทยศาสตร์
-  วิศวกรรมศาสตร์
-  นิติศาสตร์
-  วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
-  รัฐศาสตร์
-  เกษตรศาสตร์
-  ครุศาสตร์ (ครู)
-  เศรษฐศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
งานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 
บริษัท  ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
โทร   02-792-6523และ  02-792-6525   หรือ   085- 482-9184    081-374-5850


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น