สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจอาเซียนให้ทุนม.6เรียนต่อเวียดนาม

UploadImage

โอกาสดี ๆ ในชีวิตของน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังมีมาให้ไขว่คว้ากันอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุนใน อาเซียน”ช่วงนี้มีมอบให้เป็นประจำ จากเหตุผลที่อาเซียนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวดังที่ทราบกัน


                วันนี้มีทุนของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Business Advisory Council – ASEAN-BAC) มาแนะนำกันครับ โดยBACจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่สำคัญจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยจำนวน 5 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเตินเต่า (Tan Tao University) ประเทศเวียดนาม ประจำปีการศึกษา   2555-2556  โดยเฉพาะเลย

คุณสมบัติเบื้องต้นก็คือ ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 3.00 และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (คะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน)

                สำหรับเงินทุนการศึกษานั้น จะได้ทุนละ 27,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ซึ่งจะครอบคลุมค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ค่าลงทะเบียนเรียนของปีการศึกษาแรก ค่าที่พักและค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลในระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัย แต่ไม่ครอบคลุมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและจะไม่ให้เป็นเงินสด

             ข้อสำคัญที่น้อง ๆ ควรทราบในการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ซึ่งจะพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษา ก็มีดังนี้...

          - นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50-4.00 จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวน

          - นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00-3.50 จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ร้อยละ 75 นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50-3.00 จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ร้อยละ 50

          - หากผลการเรียนน้อยกว่า 2.50 จะไม่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

          ช่วงเวลาการรับสมัครสามารถเข้าไปสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ สมัครโดยตรงไปยังเว็บไซต์ได้เลยนะครับที่  www.ttu.edu.vn

            เวียดนาม ถือเป็นประเทศที่ทุ่มงบประมาณในการจัดการศึกษาเป็นจำนวนมาก การที่คนไทยเราได้รับโอกาสเข้าไปศึกษาหาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งชีวิตการเรียนและการอยู่ในสังคม เพื่อมาประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตนั้น เป็นสิ่งที่มีค่าต่อตัวเองและประเทศชาติอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น