สอบวีเน็ตปวส.คึกคัก


UploadImage

          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวถึงการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาหรือวีเน็ตให้แก่นัก ศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 2 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ว่า การ สอบครั้งนี้มีนักศึกษา ปวส.2 ทั่วประเทศเข้าสอบ 104,592 คน ซึ่งจะประกาศผลวันที่ 20 เม.ย.โดยโรงเรียนสามารถนำผลการสอบไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนได้รวมทั้ง ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวนักศึกษาแต่ละคนว่าควรเรียนต่อหรือทำงานซึ่งขณะนี้ สถานประกอบการต่าง ๆเริ่มสนใจนำผลสอบวีเน็ตไปประกอบการคัดเลือกเข้าทำงานด้วยทั้งนี้ จากการพูดคุยกับนักศึกษาบอกว่าข้อสอบไม่ยากนักจึงเชื่อว่าในอนาคตจะมีนัก ศึกษาอาชีวะสนใจสอบวีเน็ตมากขึ้นดังนั้นในปีต่อไปตนจะของบประมาณสนับสนุนการ สอบให้แก่นักศึกษา ปวส.ด้วยจากที่ปัจจุบันสถานศึกษาที่นักศึกษาเรียนอยู่และสังกัดของสถาบัน นั้น ๆจะเป็นผู้ออกเงินให้แก่นักศึกษา  เพราะต่างก็เห็นว่าการสอบวีเน็ตจะให้ประโยชน์ทั้งกับสถานศึกษาและตัวนัก ศึกษาเป็นอย่างมาก.

ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น