สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนมอบทุนเรียนภาษาจีน

       UploadImage

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งทุนการศึกษาแบบให้เปล่า และไม่มีเงื่อนไข เป็นมูลค่าทุนละประมาณ 400,000บาท แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกส่วนราชการ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน

จำนวนทุนการศึกษา
ในปี 2555 มีทุนมอบให้จำนวน 50 ทุน

การรับสมัคร
ให้ส่วนราชการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงาน ส่มาที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ภายในวันที่ 31มีนาคม 2555

รายละเอียดทุน
1. ระยะเวลาการศึกษา 1ปี โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำตารางเรียนและเวลาเรียนสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยเปิดภาคเรียนในวันที่       1กันยายน 2555 – 1สิงหาคม 2556  เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้
     2.1สนับสนุนค่าเทอมตลอดระยะเวลาการศึกษา 1ปี มูลค่าทุนละ 15,000หยวน/ทุน
     2.2สนับสนุนค่าที่พักตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเป็นเวลา 1ปี  มูลค่า 5,600หยวน/คน (พัก 2คน)
3.  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสำกัดจะต้องรับผิดชอบเอง
     3.1ค่าตำราที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้เป็นผู้จัดพิมพ์เอง ราคาประมาณ 400-600หยวน/คน ตลอดระยะเวลาในการศึกษา 1ปี
     3.2ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ ประมาณ 500หยวน/คน
     3.3ค่าอาหาร ขั้นต่ำประมาณ 1,000หยวน/เดือน/คน
     3.4การตรวจร่างกายและการประกันสุขภาพ ขอให้ดำเนินการจากประเทศไทย สำหรับการตรวจร่างกายขอให้ดำเนินการ  ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   ซึ่งทางสาธารณรัฐประชาชนจีน  จะให้การรับรองเพียงแห่งเดียว   โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500บาท/คน    อนึ่ง การประกันสุขภาพและการยื่นทำหลักฐานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน   ทางมหาวิทยาลัยฯ  จะเป็นผู้จัดหาและอำนวยความสะดวกให้  โดยมี  ค่าใช้จ่ายประมาณ 800-1,000หยวน/ปี/คน
     3.5การศึกษาดูงานระหว่างภาคการศึกษา ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,200หยวน/คน มหาวิทยาลัยฯ ขอให้ผู้ได้รับทุน หรือหน่วยงานต้นสำกัดพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะจัดให้มีหรือไม่
     3.6  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  อาทิ   เงินติดตัว   ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกรุงเทพฯ-เซียะเหมิน (ขาไป)  และ เซียะเหมิน-กรุงเทพฯ            (ขากลับ)  ค่าหนังสือเดินทาง  และค่าขอ VISA
 4. คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา
     4.1ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22ปี และไม่เกิน 35ปี
     4.2จบการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญา หรือ เทียบเท่า
     4.3มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น
     4.4รับราชการ
     4.5สามารถเดินทางไปศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษา เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างเดือนกันยายน 2555ถึง เดือน สิงหาคม 2556ได้.
 5. หลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร
     5.1  ประวัติส่วนตัว
     5.2  วุฒิการศึกษาล่าสุด
     5.3  หนังสือรับรองการทำงาน
     5.4  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 1ชุด และรูปถ่าย 2นิ้ว  4ใบ
     5.5  กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ และแบบฟอร์มการขอรับทุนของมหาวิทยาลัยอย่างละ 1 ชุด

 สอบถามที่ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน               
เลขที่ 267/1 ถนนประชารษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทร (662) 585-5884    
โทรสาร  (662) 585-9204     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น