รับตรง โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม มธ.

UploadImage

          โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 12พฤษภาคม 2555

จำนวนรับทั้งสิ้น 120 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.ต้องมีผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประกอบด้วย 3 วิชาคือวิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา และวิชาคณิตศาสตร์ของปีการศึกษา2553 หรือ 2554
3.ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.50
4.ต้องมีคะแนนผลการสอบ GAT
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานหลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลครองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จ. ปทุมธานี 12121
โทร. 02-6965832-3 และ 02-6965821
โทรสาร. 02-6965812
http://socanth.tu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น