รับสมัครเยาวชนไทยโครงการเยาวชนอาเซียนจีน

ด้วยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการเยาวชนอาเซียนจีนเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน (ASEAN – China Youth Caring and Sharing Programme) ณ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ)และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยูนนาน)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนอา เซียนและจีนทั้งในด้านสังคม ความตระหนักในการเป็นประชาคม ความหลากหลายในภูมิภาครวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนอาเซียน – จีนอันจะนำไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น ภาวะผู้นำการปรับตัวตลอดจนสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการทำหน้าประเทศผู้ ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – จีน ในเดือนกรกฎาคม 2555

คุณสมบัติ
1.อายุระหว่าง 16-18 ปี
2.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4.มีความรู้เรื่องอาเซียน และความสัมพันธ์อาเซียนจีนเป็นอย่างดี
5.มีทักษะความเป็นผู้นำ
6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
7.มีไหวพริบปฏิภาณดี
8.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
9.สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

กำหนดวันรับสมัครและการพิจารณาคัดเลือก
ตั้งแต่วันที่ 1-15  กุมภาพันธ์ 2555


น้องที่สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และใบสมัครได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์  02-2816370 ต่อ 120 และ 111
หรือE-mail: multilateral.unit2@gmail.com

เอกสารประกอบข่าว
รายละเอียดโครงการ
ใบสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น