แจก 70 ทุนสรางคุรุทายาทครูสอนภาษาจีน

UploadImage

ทุนการสรางคุรุทายาทครูสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชน ประจําปการศึกษา 2555 เพื่อสรางครูสอนภาษาจีนชาวไทยรุนใหม และสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชนสูมาตรฐานสากลโดยจะมอบทุน ให้ครูสอนภาษาจีนชาวไทยในโรงเรียนเอกชนเขารับการอบรมภาษาจีนอยางเขมขน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 70  คน เปนเวลา 10เดือน

1.  วัตถุประสงค
1.1เพื่อสรางครูสอนภาษาจีนชาวไทยรุนใหม
1.2เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชนสูมาตรฐานสากล

2.  เปาหมาย
ครูสอนภาษาจีนชาวไทยในโรงเรียนเอกชนเขารับการอบรมภาษาจีนอยางเขมขน ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จํานวน 70  คน เปนเวลา 10เดือน

3.  ระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 1กันยายน 2555 – 30มิถุนายน 2556 (10เดือน)

4.  คุณสมบัติของผูขอรับทุน
4.1อายุไมต่ำกวา 21ป และไมเกิน 35ป
4.2สําเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
4.3มีความรูภาษาจีนและใชภาษาจีนสื่อสารไดผานการทดสอบความรูภาษาจีน HSK ระดับ 3
4.4เปนครูไทยสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนหรือบัณฑิตใหมสาขาภาษาจีนหรือผูที่ยินดีจะเปนครูสอน
ภาษาจีนหลังการอบรมเปนเวลาอยางนอย 2ป
4.5สัญชาติไทยโดยการเกิด

5.  ลักษณะทุนคุรุทายาท
สํานักงานสงเสริมการเรียนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) จะสนับสนุน
5.1คาธรรมเนียมการเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 1ป มูลคาทุนละ 2,400เหรียญสหรัฐ
5.2คาที่พักตลอดระยะเวลาที่ศึกษา มูลคาประมาณ 2,000เหรียญสหรัฐ/คน
5.3คาอาหารเดือนละ 1,400หยวน/คน

6.  คาใชจายที่ผูไดรับทุนการศึกษาจะตองรับผิดชอบ
6.1คาตรวจรางกายและประกันสุขภาพ ประมาณคนละ 1,500 – 2,000บาท
6.2คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ประมาณคนละ 25,000 – 30,000บาท/ป
6.3คา VISA คนละ 1,000บาท
6.4คาตอถิ่นที่อยูในสาธารณรัฐประชาชนจีนคนละ 450หยวน
6.5คาประกันการศึกษาตอคน คนละ 20,000บาท

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1สรางครูไทยสอนภาษาจีนคนรุนใหมที่ไดมาตรฐานสากล
7.2 เพิ่มจํานวนครูไทยสอนภาษาจีนใหเพียงพอกับความตองการของโรงเรียนเอกชน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
โทร  02 282 9598  (วัน - เวลาราชการ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น