รับตรง คณะเภสัชฯ ภาคสมทบ และนานาชาติ ม.ขอนแก่น 55

UploadImage

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเปิดรับสมัครบุคคลัเข้าศึกษาในหลักสูตร เภสัชศษสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย 2 โครงการได้แก่ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ และ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 -29 กุมภาพันธ์ 2555

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

·       โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตผลิตเภสัชกรภาคสมทบ  และ
โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรนานาชาติ
 รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

องค์ประกอบและการคัดเลือก


องค์ประกอบ ค่าร้อยละ เงื่อนไข
GAT 10% -
PAT2 10%
รับตรงกลาง    80% คะแนนแต่ละวิชาต้องได้           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20


การคัดเลือก
พิจารณาจากคะแนนสอบ
GAT (ครั้งที่ 1/2555 หรือ 1/2554) ,
PAT2 (ครั้งที่ 1/2555 หรือ 1/2554)
และ รับตรงกลาง
หมายเหตุ:  จำนวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะพิจารณาจากคะแนนสอบ

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่ website :http://pharm.kku.ac.th  ผู้สมัครต้องอ่านคุณสมบัติการสมัครแต่ละโครงการให้เข้าใจและกรอกข้อมูลให้ ครบถ้วนตามแบบฟอร์มและตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดตกลง(ผู้สมัครสามารถสมัครได้ ทั้ง 2 โครงการ ในกรณีที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด)   การเปลี่ยนแปลงโครงการหลังกดตกลงแล้วจะกระทำมิได้  ยกเว้นจะสมัครใหม่และชำระค่าสมัครใหม่ภายในเวลาและวิธีการที่กำหนดในข้อ 1.3

2. ผู้สมัครจะได้รับ
          2.1 เอกสารแบบฟอร์ม ใบชำระเงินค่าสมัครกลุ่ม 2 เพื่อนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  ภายในวันที่  1 มีนาคม  2555 
          2.2 แบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ระบุ  จะต้องส่งไปยังคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่  29  กุมภาพันธ์  2555 
          2.3หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนโครงการ    จะต้องทำการสมัครใหม่และชำระเงินใหม่  ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  โดยข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก และ ต้องทำใหม่ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยทางคณะเภสัชศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงิน (ค่าสมัครโครงการพิเศษ ภาคสมทบ 500 บาท  ค่าสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ 700 บาท ) เป็นข้อมูลในการประมวลผล

ปฏิทินการรับสมัคร


กิจกรรม โครงการพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ
จำนวนรับ 20 คน 15 คน
รับสมัครทาง Internet(ยื่นคะแนน) พ.15 –พ.29 กุมภาพันธ์ 2555 พ.15 –พ.29 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก - พฤ.8 มีนาคม 2555
สอบคัดเลือก วิชาCompetency Test - ส.17 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  ภายใน จ.5 มีนาคม 2555 ภายใน ศ.23  มีนาคม 2555
วันสัมภาษณ์* ส.10 มีนาคม 2555 พ.28 มีนาคม 2555
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใน พฤ.15 มีนาคม 2555 ภายใน ศ. 30 มีนาคม 2555
วันรายงานตัวเข้าศึกษาทาง Internet พฤ.22 –ศ.23  มีนาคม 2555 จ.9 –อ.10 เมษายน 2555
 

สอบถามเพิ่มเติมที่
นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์ , นางอัญชลี หนักแน่น  โทร 043202378
http://pharm.kku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น