รับตรง คณะวิทยาศาตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรฯ ศรีราชา ปี 55

UploadImage

         ด้วยโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะทาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ประจาปีการศึกษา 2555 จานวน 140 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2555
 
หลักสูตรที่เปิดรับ
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ จานวน 70 คน
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จานวน 70 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1 เป็นบุคคลที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายศิลป์คานวณ) ในปีการศึกษา
2554
2 หากอายุเกิน 15ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐานได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย
3 เป็นผู้ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.20ขึ้นไป และจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
GAT ได้แก่ ความถนัดทั่วไป
PAT ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และความถนัดทางวิทยาศาสตร์


การสมัครสอบ
สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้นโดยโอนเงินค่าสมัครสอบจานวน 200 บาทเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยจากัด (มหาชน)สาขาอ่าวอุดมตามใบ Bill payment โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทั้งหมด (โดยเฉพาะสาเนาการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเพื่อเป็นการยืนยันการชา ระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบของผู้สมัคร) มาที่

“โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขคศรีราชา”
ตู้ปณ.6 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลาอาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 20230
ภายในวันที่ 19 มีนาคมพ.ศ. 2555 (จะถือวันที่ตามการประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ โทรศัพท์ 0-3835-4580-4 ต่อ 2763,2764, 08-1762-5852
http://renvi.src.ku.ac.th/admission/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น