ทุนแพทย์ เภสัช ทันตะ พยาบาล ม.รังสิตรับถึง29ก.พ.นี้

UploadImage

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการ “84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา”เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาราษฎ์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเมตตาห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกร ที่ทุกข์ยากในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัยหมดเขต 29ก.พ.นี้เท่านั้น

จำนวนทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี จำนวน  84 ทุน  จาก  23  คณะ  ดังนี้
            1.   วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันร่วมผลิตแพทย์
                    กรมการแพทย์ –มหาวิทยาลัยรังสิต 2 ทุน
            2.   คณะทันตแพทยศาสตร์2ทุน
            3.   คณะเภสัชศาสตร์ 2  ทุน
            4.   คณะพยาบาลศาสตร์ 2 ทุน
            5.   คณะเทคนิคการแพทย์ 2 ทุน
            6.   วิทยาลัยดนตรี 2ทุน
            7.   คณะศิลปะและการออกแบบ2 ทุน
            8.   คณะดิจิทัลอาร์ต 2 ทุน
            9.   คณะการแพทย์แผนตะวันออก 4 ทุน
            10.  คณะกายภาพบำบัด 4 ทุน
            11.  คณะวิทยาศาสตร์ 4  ทุน
            12. คณะทัศนมาตรศาสตร์  4 ทุน
            13.  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 4ทุน
            14.  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ   4 ทุน
            15. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  4  ทุน
            16.  คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ  5 ทุน
            17.  คณะบริหารธุรกิจ 5  ทุน
            18.  คณะบัญชี  5   ทุน
            19. คณะเศรษฐศาสตร์ 5  ทุน
            20.  คณะศิลปศาสตร์ 5 ทุน
            21. คณะนิเทศศาสตร์  5 ทุน
            22. คณะนิติศาสตร์ 5  ทุน
            23. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม5ทุน

ทุนการศึกษา
            ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  จะได้รับการยกเว้น  ค่าหน่วยกิต  และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
            1.  เป็นผู้มีครอบครัวฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีถิ่นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  หรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
            2.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1ประจำปีการศึกษา 2555
            3.  เป็นผู้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดารห่างไกลหรือพื้นที่เสี่ยงภัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
            4.  มีความตั้งใจและมีศักยภาพในการศึกษาได้
            5.  เป็นผู้มีความประพฤติดี
          
การรับสมัครและการสอบคัดเลือก
            1.  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
หรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  52/347  พหลโยธิน  87
ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
            2.  ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครและหนังสือรับรองของโรงเรียน/ผู้นำชุมชน/องค์กรต่าง ๆ


เอกสารประกอบการรับสมัคร
            1  รูปถ่าย 1 นิ้ว  1  รูป
            2  สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร   จำนวน  1  ฉบับ
            3  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร    จำนวน  1  ฉบับ
            4  ใบแสดงผลการศึกษา  4 ภาคการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ
            5  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  จำนวน  1  ฉบับ
            6  แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัย
            7  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
            8  หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชุน / ท้องถิ่น / หรือหน่วยงานองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ
                เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กร  ฯลฯ

เงื่อนไขการรับทุนศึกษา
            1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องรักษาระดับคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            2.  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือจิตอาสา
            3.  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  3  ชั่วโมง/สัปดาห์
            4.  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบทุนให้แก่นักศึกษา

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
            1.  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29  กุมภาพันธ์  2555  ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตรา รายละเอียดดูได้จาก http://www.rsu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น