รับตรง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ลาดกระบังฯ 55

UploadImage

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะดำเนินการรับสมัครนัก ศึกษาแบบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 30 คนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -27 กุมภาพันธ์  2555
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ม.6 สายวิทย์หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรืออยู่ชั้นปีสุดท้าย ปวช.สาขาช่างอุตสาหกรรม

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร 1-27 กุมภาพันธ์ 55 ทางเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th
- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ 5 มีนาคม 55
- สอบข้อเขียน 11 มีนาคม 55
- ประกาศผลสอบข้อเขียน 14 มีนาคม 55
- สอบสัมภาษณ์ 17 มีนาคม 55
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 มีนาคม 55


วิชาที่ใช้ในการสอบ
สอบ 4 วิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์และเคมี
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 2อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 3หมู่ 2ถนนฉลองกรุง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
งานรับเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์ ปริญญาตรี โทร. 0 2329 8000-8099ต่อ 3201 - 3205 [สายตรง 0 2329 8203]
โทรสาร 02-329-8204
เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น