อัพเดต การคิดคะแนนรับตรงวิศวฯ ม.เกษตร

UploadImage
หลังจากที่มีการประกาศผลคะแนนการสอบ GAT /PAT ครั้งที่ 1/2555 ออกมาแล้วซึ่งคะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนน PAT 1 ห่างจากคะแนนสูงสุดมาก ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้ปรับเกณฑ์ในการคิดคะแนนใหม่ เพราะเมื่อใช้สูตรเดิมที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ในการคำนวณแล้วคะแนนมาตรฐาน ปกติของวิชา PAT1 จะเกิน 100 คะแนน ดังนั้นในการคิดคะแนนของปี 2555 จะปรับใช้ค่า 13 เป็นฐานในการหาร (ในการคิดคะแนนปี 2554 ใช้ค่า 8) การปรับค่าตัวหารนี้ ทำให้คะแนนเต็มไม่เกิน 100 เท่านั้นซึ่งจะไม่มีผลต่ออันดับการเรียงคะแนนแต่อย่างใดค่ะ

เกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการคำนวณคะแนนของการรับสมัครวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555 

การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงใช้เกณฑ์ดังนี้

  1. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครได้ 3 อันดับ จากสาขาที่รับสมัครทั้งหมดเรียงตามระดับความต้องการจากมากไปน้อย
  2. คะแนนของผู้สมัคร คำนวณจากองค์ประกอบต่อไปนี้
    • GAT 25 %
    • PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 25 %
    • PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม 50 %
โดยจะใช้คะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครจากการ สอบในปี 2553 และปี 2554 คะแนนแต่ละวิชาไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบครั้งเดียวกันทั้งหมดในการคิด คะแนนที่ดีที่สุดนั้น ทางคณะจะใช้คะแนนมาตรฐานปกติ (ทดลองคำนวณ) เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาจากคะแนน และอันดับที่ผู้สมัครเลือกไว้


การคิดคะแนนมาตรฐานปกติ

การคิดคะแนนปี 2555 มีการปรับฐานคะแนน จากปีก่อน ที่เคยใช้ค่าคงที่ 8 ในการปรับฐานคะแนนมาตรฐานเพื่อให้คะแนนเต็มแต่ละวิชาไม่เกิน 100 คะแนนในปีการศึกษา 2555 ค่าคงที่สำหรับปรับฐานเปลี่ยนเป็น 13

เนื่องจากคะแนน GAT, PAT1, และ PAT3 มีการสอบหลายครั้งการคิดคะแนนสำหรับแต่ละวิชา จะใช้คะแนนมาตรฐานปกติ ซึ่งจะคำนวณดังนี้

ขั้นที่ 1. คำนวณค่าคะแนนมาตรฐานโดยใช้คะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กล่าวคือ สำหรับการสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับA และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) เท่ากับs ถ้านักเรียนสอบได้คะแนนXi ค่าคะแนนมาตรฐานจะเท่ากับ
Zi = (Xi - A)/s
ในการคิดขั้นต่อ ๆ ไปเราจะคิดโดยคำนึงให้การเลือกคะแนนที่ดีที่สุด จะเลือกจากการสอบครั้งที่มีคะแนนมาตรฐานZi มากที่สุดเป็นหลักอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยมาก การคำนวณคะแนนโดยใช้สูตรเบื้องต้นของสทศ.จะทำให้นักเรียนได้คะแนนในวิชานั้น มากกว่า 100 คะแนนทางคณะจึงได้ปรับสูตรดังกล่าวเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีคะแนนเกิน 100

ขั้นที่ 2. คำนวณคะแนนตามสูตร
Si = 50 + 50 * (Zi/13)
จากการพิจารณาข้อมูลดิบ เราพบว่าถ้าใช้ตัวหารเป็น 13 จะไม่มีคะแนนเกิน 100 คะแนน (อย่างไรก็ตาม เลข 13 ที่ใช้ในสูตรอาจมีการปรับค่าได้ถ้ามีสถิติการสอบที่ทำให้คะแนนเต็มเกิน 100 คะแนนได้อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลแค่ทำให้คะแนนเต็มไม่เกิน 100 คะแนนเท่านั้น โดยจะไม่มีผลต่ออันดับคะแนนแต่อย่างใด)
ถ้านักเรียนสอบหลายครั้ง สามารถใช้คะแนนมาตรฐานปกติจากครั้งใดก็ได้ (แนะนำให้ใช้ครั้งที่ได้มากที่สุด)

สามารถทดลองใช้ระบบคำนวณคะแนนได้ที่หน้าระบบคำนวณคะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น