ม.กรุงเทพ เปิดคัดมอบ 50 ทุน BU CREATIVE รอบ 2

  UploadImage

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดศักราชการศึกษาใหม่ มอบทุนค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 50ทุน สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในทุกแขนงสาขาวิชา พร้อมนำเสนอ Portfolio ผลงานสร้างสรรค์ รอบที่ 2: วันที่ 13กุมภาพันธ์ ถึงที่วันที่ 14มีนาคม 2555


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  ทุน BU CREATIVE ของมหาวิทยาลัย
- กรณีเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00จะได้รับทุนตั้งแต่เริ่มมีผลงาน สร้างสรรค์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE และจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่
- ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ขัดขวางต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุน
- ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของแต่ละคณะวิชาที่กำหนดไว้ในคู่มือวางแผนการเรียน
- เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักศึกษาต้องรายงานผลการเรียน และรายงานผลงานแก่คณะกรรมการ ทุน BU CREATIVE เพื่อพิจารณาในการให้ทุนในปีการศึกษาต่อไป โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00เมื่อสิ้นปีการศึกษา หากไม่เป็น ตามเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษา จนกว่าจะทำคะแนนเฉลี่ยสะสม
ได้ 2.00ขึ้นไป เมื่อสิ้นปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่ง

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์
หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
- รูปถ่าย ขนาด 1นิ้วจำนวน 3รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
- เรียงความยาว 1หน้ากระดาษ A4เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด

การสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งสองวิทยาเขต หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครที่

http://admission.bu.ac.th/index.php/201004071226/Download-Applications.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น