ม.ศรีปทุมคัดคนเก่งศิลปวัฒนธรรมรับทุน รอบ 3

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก โดยจะได้รับทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
    มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายในการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักสำคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ที่ถือว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้

ประเภททุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย

    1. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านนาฎศิลป์,การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมทุกภูมิภาค,การ แสดงThai-Modern, การแสดงแนว Contemporary,หางเครื่อง,Dancer
     2. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม,ทำนองเสนาะ
    3. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านดนตรีพื้นเมือง(ทุกภูมิภาค)
     4. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านดนตรีสากล,ดนตรีลูกทุ่ง (กลองชุด,เบส,กีตาร์,เปียโน,คีย์บอร์ด,ไวโอลีน,แซ็กโซโฟน,ทรัมเป็ท,ทรัมโบน)
     5.ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านขับร้อง(เพลงสากล,เพลงไทยสากล,เพลงลูกทุ่ง,เพลงลูกกรุง)

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.)หรือเทียบเท่า ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2554
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
3. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติที่มุ่งเน้น
เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม(ดนตรี-นาฎศิลป์) ในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. ความสามารถพิเศษทางด้านนาฎศิลป์ หรือนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำ รำ ฟ้อน หรือการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค,การแสดงTHAI-MODERN,การแสดงแนว Contemporary,หางเครื่อง,Dancer
2. ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย (วงมโหรี) เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า (สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้มากกว่า 1เครื่องดนตรี) หรือการขับร้อง,เพลงไทยเดิม,ทำนองเสนาะ
3. ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีพื้นเมืองทุกภูมิภาค(สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้มากกว่า 1เครื่องดนตรี)
4. ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากลประเภทวงสตริงคอมโบ้,วงดนตรีลูกทุ่ง(กลอง ชุด,เบส,กีต้าร์,เปียโน,คีย์บอร์ด,ไวโอลีน,แซ็กโซโฟน,ทรัมเป็ท,ทรัมโบน)
5. ความสามารถพิเศษทางด้านการขับร้อง(เพลงสากล,เพลงไทยสากล,เพลงลูกทุ่ง,เพลงลูกกรุง)

จำนวนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 40ทุน

กำหนดการรับ
ทุนด้านศิลปวัฒนธรรม(รอบที่ 3) วันนี้ -  27 กุมภาพันธ์ 2555

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10ชั้น 6มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน)
โทร.  0 2579 1111   ต่อ 2130,2133

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น