หลักสูตร 5 สถาบัน JGSEE ให้ทุนพลังงาน-สิ่งแวดล้อม

UploadImage

แนะนำหลักสูตรที่ถือได้ว่าเป็น “สาขาแห่งอนาคต” ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งกับสังคมและโลกของเรา ทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับ เพราะหลักสูตรนี้ สร้าง “นักวิจัย” ที่บ้านเราขาดแคลนอย่างหนัก ที่สำคัญจะเป็นการวิจัยทางด้าน “พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของชาวโลกอยู่ในขณะนี้

           “บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” (JGSEE) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 5 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย คือ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อ ทำงานวิจัยและสร้างบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวด ล้อม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประเทศ ในสภาวะวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน

          บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน การวิจัยให้เพื่อเรียนต่อปริญญา โท-เอก หลักสูตรนานาชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน

         ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ดังต่อไปนี้ Master of Science (MSc), Master of Engineering (MEng),  Master of Philosophy (MPhil), Doctor of Philosophy (PhD)

 เปิดรับสมัคร 2 รอบ

-รอบแรก ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
-รอบสอง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

สาขาที่เปิดสอน

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในภาคการศึกษาแรกเรียนวิชาบรรยาย (Course work) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคการศึกษาต่อไปสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ได้ที่มหาวิทยาลัยร่วมโครงการทั้ง 5 แห่ง

ทุนการศึกษา

มอบให้สำหรับคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 2 ประเภท ดังนี้
1. ทุนประเภทที่ 1
ให้ทุนค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด
ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 3,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 30,000 บาท
และมีค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8, 000 บาท

2. ทุนประเภทที่ 2
ให้ทุนเฉพาะค่าเล่าเรียนทั้งหมด
ค่าหน่วยกิต ๆละ 3,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 30,000 บาท
ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน
โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะมีทุนการทำวิจัยระหว่างเรียนให้ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายการศึกษา JGSEE
โทร.0-2470-8309-10 ต่อ 4115 ในเวลาราชการ
หรือ www.jgsee.kmutt.ac.th
e-mail: academic@jgsee.kmutt.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น