สวทช.ให้ทุนวิจัยแกนนำ 40 ล้าน

UploadImage

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2555” จำนวน 2ทุน ทุนละไม่เกิน 20ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้กลุ่มนักวิจัยที่มีความสามารถ สูงสามารถทำงานวิจัย และผลิตผลงานที่มีศักยภาพต่อการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือ ภาคสังคมโดยรวม

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30เมษายน 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. เป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในด้านที่เสนอขอทุน มีศักยภาพเทียบเคียงได้กับ นักวิจัยระดับศาสตราจารย์ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ (Well recognized) และมีการทำงาน ร่วมกับนักวิจัยภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
          2. มีความสามารถในการเป็นผู้นำกลุ่มวิจัย เพื่อให้กลุ่มวิจัยสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
          3. เป็นนักวิจัยไทย หรือนักวิจัยต่างชาติที่ทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงาน ในภาครัฐหรือภาคเอกชน (ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนักวิจัยเอกชน ต้องได้รับการยินยอมจากต้น สังกัด ให้สามารถเปิดเผยข้อมูล หรือสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในวง กว้างได้ และในกรณีชาวต่างชาติ ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยที่เอื้อประโยชน์กับ ประเทศ/สถาบันไทย
          4. ผู้สมัครและคณะผู้ร่วมวิจัย ต้องมีผลงานวิจัย สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานวิจัยได้เต็มเวลา ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยไม่ดำรงตำแหน่งบริหาร ตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป
          5. หากผู้สมัครอยู่ระหว่างการรับทุนวิจัยขนาดใหญ่อื่นๆ ที่มีงบประมาณเกินกว่า 5ล้านบาท ระยะเวลาการรับทุนดังกล่าวควรเหลืออยู่ไม่เกิน 1ปี
          6. มีกลุ่มวิจัยเข้มแข็ง อันประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ (เทียบเคียงศาสตราจารย์) และผู้ร่วม วิจัย (เทียบเคียงได้กับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผู้ ร่วมทีมที่มีประสบการณ์รองลงมา ให้สามารถสืบทอดงานวิชาการ และพัฒนากลุ่มวิจัยให้มีขีด ความสามารถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น