รับตรง โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น UploadImage

 UploadImage

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ระหว่างวันที่ 10 – 15 กุมภาพันธ์ 2555

จำนวนรับ
1. วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  2 คน
2. กศ.บ. 5 ปี สุขศึกษาและพลศึกษา 3 คน
สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู่)1 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และกำลังจะสำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานี้
2 ต้องมีภูมิลำเนาอยู่เขตอำเภอองครักษ์ และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
3 ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี ) ทุกสาขาวิชา เน้นผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น)รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
4 ผู้สมัครหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี ) ทุกสาขาวิชา ไม่เน้นสายผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
5 ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการทางสายตา (ตาบอด ตาบอดสี) หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดยมีใบรับรองแพทย์ตามแบบของมหาวิทยาลัย (แบบ ตรี.3)
6 ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องแสดงหลักฐาน

การสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เนต http://admission.swu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555

 
ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อ
สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา ที่ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 2509

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น