รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2555

UploadImage

          ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นพญาบาลตำรวจ ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตาม หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนที่ต้องการ  ทั้งเพศชายและหญิง  จำนวน  14  คน

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ,ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ  การรับนักศึกษา (Admission) ในกลุ่มของพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้แก่  GAT (General Aptitude Test),  PAT 2 (Professional and Academic Test)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นโสด
- อายุไม่เกิน ๒๕ ปีนับถึงวันเปิดการศึกษา
- ในกรณีที่เป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร  น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
- ในกรณีที่เป็นชาย  ขนาดของร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร และไม่อยู่ในระหว่างได้รับหมายเรียกหรือจะได้รับหมายเรียกเข้ารับการคัด เลือกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน(ปกติ 6/6) หากแก้ไขให้เป็นปกติโดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าโรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าการขาดคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเข้ารับราชการก็ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติยกเว้นเป็น กรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆไป

การสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร  ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ตั้งแต่วันพุธที่  1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ในราคาชุดละ 100 บาท  เวลา  09.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือ download ใบสมัครทาง website:  www.nurse.police.go.th

การรับสมัคร   สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555ถึง วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555  เวลา 09.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) ผู้ที่ซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจชำระเงินค่าสมัครคนละ 250 บาท , ผู้ที่ downloadใบสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คนละ 350 บาท (เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
              
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330
โทร. 02-2076085, 02-2076083, 02-2076097
E-mail: policenc@royalthaipolice.go.th  
Website: http://www.nurse.police.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น