ทุน รัฐบาลไต้หวัน เรียนต่อป.ตรี-เอก


UploadImage

          สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยจะดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี พ.ศ.2555 โดยยึดตาม“ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องทุนการศึกษาไต้หวัน” ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระเบียบการนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี(ไม่รวมนักเรียนที่มาจาก จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า)ที่ประสงค์จะศึกษาระดับปริญญาที่ประเทศไต้หวัน รวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างไต้หวันและประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก

ช่วงเวลาการรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม พ.ศ. 2555  

จำนวนทุนจำนวนทุน : 11 ทุน

ประเภทของทุน ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไต้หวัน

สิทธิประโยชน์
          กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันมอบทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษาอื่นๆใน ภาคการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวันโดยสถาบันเจ้าภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน นั้นแต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่างๆ ค่าที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าประกันภัยค่าที่พัก รวมถึงค่าบริการอินเตอร์เน็ตซึ่งผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง

ค่าครองชีพ เงินทุนช่วยเหลือในระดับปริญญาตรี เดือนละ15,000 ดอลลาร์ไต้หวันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี ส่วนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เดือนละ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 2 ปีและ 4 ปีตามลำดับ

คุณสมบัติผู้สมัคร
          - จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไต้หวันหรือเป็นนักศึกษาจีนในต่างประเทศ
          - จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี
          - ไม่ลงทะเบียนแล้วหรือมีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดแห่ง หนึ่งในไต้หวันทั้งนี้ ผู้สมัครระดับปริญญาโทขึ้นไปจะได้รับการยกเว้น
          - สำหรับผู้ที่เคยศึกษาในประเทศไต้หวัน หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญานั้น ๆแล้วจะไม่สามารถยื่นขอทุนเรียนซ้ำในระดับที่ตนเคยศึกษามาได้
          - ไม่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถาบันมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
          - ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยในไต้หวันเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป
          - จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกยกเลิกทุนนี้หรือถูกยกเลิกทุนเรียนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ
          - ไม่เคยเป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นหรือเงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลไต้หวันหรือ มหาวิทยาลัยในไต้หวันทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินวงเงินทุนการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยออกให้

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครทุนดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.taiwanembassy.org/th/ct.asp?xItem=248906&ctNode=1796&mp=232

2. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิสูงสุดและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยตัวจริง)หรือเอกสารที่ทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัยเดิมออกให้หาก เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะต้องแนบฉบับแปลที่เป็นภาษา อังกฤษหรือภาษาจีนซึ่งผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
4. สำเนาหลักฐานการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาไต้หวัน
5. การทดสอบความสามารถทางภาษา ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษไม่รับผลคะแนนการสอบวัดระดับทักษะภาษาจีน HSK
         - สำเนาผลการสอบหรือใบประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (TOCFL, Test of Chinese as a Foreign Language) ซึ่งจะรับผลคะแนนการสอบของวันที่ 24 เมษายน 2554 หรือ 20 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปทั้งนี้หากสอบได้ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
         - หลักฐานผลการสอบ TOEFL PBT 550 คะแนน (CBT 213 คะแนน IBT 79 คะแนน) ขึ้นไปหรือผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 605 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับ TOEFL PBT 550คะแนน
6. จดหมายรับรองจากอธิการบดี/ผู้อำนวยการโรงเรียนศาสตราจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 ฉบับ
7. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องดำเนินการจัดส่งสำเนาใบตอบรับเข้าจาก ทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันมายังฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและ วัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพื่อรับรองคุณสมบัติผู้ได้รับทุน
         
        
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก
เว็บไซต์
www.taiwanembassy.org/thกรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ออกมา ลงชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อยแล้วส่งจดหมายแบบลงทะเบียนหรือมาส่งด้วยตนเองที่ ฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ชั้น 20 อาคาร Empire Tower  195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-670-0200 ต่อ 326

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น