100 ทุน ABAC รับถึง19 ก.พ.นี้เท่านั้น

UploadImage
โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด มีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด   โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน

มูลค่าทุน
 มีมูลค่าทุนระหว่าง 411,835 – 566,385 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวาง ยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา
- กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและแผนกสองภาษาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ
- เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย
***ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ

วิธีการสมัครสอบขอรับทุนการศึกษา
วิธีการขอรับใบสมัคร
ผู้สนใจสมัครสอบขอรับทุน สามารถ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่(ติดตามรายละเอียดทาง www.au.edu, www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net )

หมายเหตุ* ผู้สมัครสอบขอรับทุนสามารถเลือกคณะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

คณะบริหารธุรกิจ   คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ              คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์        คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะดนตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( 5 ปี)    

ยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกรณีที่ศึกษายังต่างประเทศในคณะหรือสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา AU - Wollongong
2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา AU - Dominican
ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา Aeronautic Engineering
ผู้สมัครต้องมีความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร

รับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้จน ถึง 19กุมภาพันธ์ 2555

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
ดูประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ ที่ http://www.elistening.au.edu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น