ม.กรุงเทพมอบ 150 ทุนให้คนเรียนดี


UploadImage

โครงการทุนเรียนดียอดเยี่ยมและรางวัลเรียนดี เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชา ในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมีผลการเรียนดี ให้มีความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่ นักศึกษาและวงศ์ตระกูล เป็นขวัญและกำลังใจให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาไปตลอดจนจบ การศึกษา รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาอื่น ๆ

ทุนเรียนดียอดเยี่ยม

คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุน
-มีผลการเรียน 2 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 โดยสอบได้-จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร
-มีผลการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในรุ่นของคณะ ภาควิชา และชั้นปี ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.80 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา และสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร
-นักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 2 จะต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่านักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
-ไม่เคยถูกบันทึก W หรือ F ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
-ไม่เคยลาพักการศึกษา
-มีความประพฤติดีและไม่เคยกระทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย

การพิจารณามอบทุนเรียนดียอดเยี่ยม
กรณีที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาผลการเรียน วิชาเอก-บังคับวิชาเอก-เลือก และวิชาแกน ตามลำดับ โดยพิจารณาผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีล่าสุด และมอบทุนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่สุดเพียง 1 คน
-ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาสอบได้เกรดทุกวิชาเท่ากัน
-นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดียอดเยี่ยม จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการทุกภาคการศึกษาของปีการ ศึกษาที่ได้รับทุน แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบ

ผู้มีสิทธิรับทุนได้แก่
- นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึง 6
- นักศึกษาย้ายคณะ/ภาควิชา โดยเรียนในคณะ/ภาควิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
- นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียม หรือทุนบางประเภทที่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากมหาวิทยาลัยด้วยนั้น จะได้รับรางวัลแทนเป็นเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเรียนดี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุน
-มีผลการเรียนตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรองลงมาจากผู้ที่ได้รับทุนเรียนดียอดเยี่ยม -หรือผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของคณะ ภาควิชา และชั้นปี ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.80 ทั้งนี้ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2    ของปีการศึกษา โดยในแต่ละชั้นปี -นักศึกษาสอบได้จำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่คณะกำหนดตามหลักสูตร
-นักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 2 จะต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่านักศึกษาที่เข้าเรียนรุ่นที่ 1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
-ไม่เคยถูกบันทึก W หรือ F ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
-ไม่เคยลาพักการศึกษา
-มีความประพฤติดีและไม่เคยกระทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย

การพิจารณามอบรางวัลเรียนดี

กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาผลการเรียนในวิชาเอก–บังคับ วิชาเอก–เลือก และวิชาแกนตามลำดับ โดยพิจารณาผลการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีล่าสุด และมอบรางวัลแก่นักศึกษาเพียง 1 รางวัล ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้เกรดทุกวิชาเหมือนกัน
นักศึกษาจะได้รับรางวัลเรียนดี รางวัลละ 5,000 บาท

ผู้มีสิทธิรับทุน ได้แก่
- นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึง 5
- นักศึกษาย้ายคณะ/ภาควิชา โดยเรียนในคณะ/ภาควิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
- นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ และค่าธรรมเนียม หรือทุนบางประเภทที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากมหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น