ยูเนสโก-จีน ให้ทุนไปดูงาน ทำวิจัย 1 ปี


UploadImage

วันนี้มี ทุนดีดี จากต่างประเทศมาฝากนักศึกษาไทยกันครับ โดยเป็นทุนขององค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งว่าจะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำ ปี 2012-2013จำนวน 25ทุน ให้กับนักศึกษาที่เป็นประเทศสมาชิกยูเนสโกในแถบเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศแอฟริกาและอาหรับ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

         ทุนที่ให้ในปีนี้จะเป็นแบบทุนประเภท non-degree นะครับ คือจบมาแล้วไม่มีวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอกให้ จะมีแค่ใบประกาศนียบัตรให้เป็นสิ่งยืนยันว่าเราได้ผ่านโครงการนี้มาเท่านั้น

          โอกาสนี้เป็นของผู้ที่จบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี มีความสนใจที่จะศึกษาหรือวิจัยในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1ปี

          ที่สำคัญอีกอย่างคือ ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และในกรณีผู้ที่เลือกสาขา/มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาจีน อาจจะต้องเรียนภาษาจีนก่อนเข้ารับการศึกษาหรือปฏิบัติงานวิจัยนะครับ

         ถ้าสนใจละก็ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสมัครได้ที่นี่เลยครับ

      http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=7972&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

                เอกสารการสมัครอื่น ๆ ก็ต้องเตรียมให้พร้อมดังนี้...
          - รูปถ่าย 3ใบ        
          - สำเนาใบรับรองผลคะแนนการเรียน/ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร จำนวน 3ฉบับ
          - สำเนาหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย (ในกรณีที่ได้ติดต่อไว้แล้ว) จำนวน 3ฉบับ
          - หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้สมัคร จำนวน 2ท่าน พร้อมสำเนา 3ชุด
          - เค้าโครงงานวิจัยที่ผู้สมัครจะทำการวิจัย (ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 400คำ)  พร้อมสำเนา 3ฉบับ
          - ผู้สมัครต้องระบุสาขาที่ต้องการเรียน 1สาขา โดยเลือกมหาวิทยาลัยได้ 3แห่ง (รายชื่อสาขาวิชาเรียนและมหาวิทยาลัยตามเว็บไซต์ของยูเนสโก)
          - ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก) ที่ทำการตรวจก่อนวันที่ 15มีนาคม 2555พร้อมสำเนา 3ฉบับ
          - ใบรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ประเมินให้) พร้อมสำเนา 3ฉบับ
          - ใบรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ประเมินให้)

          ตอนนี้เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 29กุมภาพันธ์ 2555 นี้เท่านั้น ซี่งคงต้องรีบกันหน่อย และเมื่อครบถ้วนแล้วก็ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มความร่วมมือพหุพาคี 1 (ทุน UNESCO/Great Wall) สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.    0-2628-5646  ต่อ 113

            หลังจากที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศจีน จะเป็นชาติสำคัญลำดับต้น ๆ ในการที่เราจะต้องติดต่อสื่อสาร ทำมาค้าขาย และร่วมมือกันแทบจะทุกด้าน คงไม่ต้องย้ำว่า ถ้าใครได้รับโอกาสไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงแล้วละก็ กลับมาคุณมีแต้มต่อเหนือกว่าใครเยอะเลย...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น