สกอ.รับคนเก่งกีฬาเข้าฝึกสู่ระดับนานาชาติ

UploadImage

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)กำลังรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่มี ความสามารถพิเศษด้านกีฬาที่สนใจเข้ารับการฝึกฝน ซ้อมพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ตามโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555รับสมัครภายในวันที่ 2 มีนาคม 2555           ประเภทกีฬา
เทเบิลเทนนิส เทควันโด วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง วอลเลย์บอลชายหาด เทนนิส บาสเกตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง กอล์ฟ

           คุณสมบัติทั่วไป
1.ด้านการศึกษา เป็นผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
1.1เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา 2554หรือเทียบเท่า
1.2เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6ก่อนปีการศึกษา 2553และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
1.3เป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1+-3ในปีการศึกษา 2555
1.4เป็นนักกีฬาของโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.มีสัญชาติไทย
3.อายุไม่เกิน 25  ปี(เกิดในปี พ.ศ.2530เป็นต้นไป)
4.มีคุณสมบัติที่ชนิดกีฬากำหนด

           คุณสมบัติเฉพาะ
           ได้ลำดับที่ 1-8ในการแข่งขันรายการใดรายการหนึ่ง ต่อไปนี้
-กีฬาแห่งชาติ
-ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
-กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
-กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือกีฬานักเรียนระดับอาเซียน
-ผลแข่งขันประเภทอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร
-  มีอายุไม่เกิน 21-25ปี

รายละเอียดการรับสมัคร
http://202.44.139.20/newspaper/anc_doc/20120216173942.pdf

           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2610-5422-3, 0-2610-5469 , 0-2354-5529  หรือโทรสาร 0-2354-5460  , 0-2354-5532

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น